Tin hoạt động
 
Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với cá nhân
6/6/18 3:00 PM

Vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai có văn bản số 1061/SXD-QLXD xin ý kiến Bộ Xây dựng về một số vướng mắc trong cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. Bộ Xây dựng đã có công văn 77/BXD-HĐXD ngày 01/6/2018 trả lời như sau: 

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 18 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Trường hợp cá nhân được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề của cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ đánh giá có kinh nghiệm tại thời điểm trước khi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng có hiệu lực tương đương với kinh nghiệm của chức danh giám đốc quản lý dự án dựng thì được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án theo quy định nêu trên.

Trường hợp cá nhân có trình độ chuyên môn là kỹ sư công nghệ thông tin hoặc kỹ sư điện tử viễn thông, đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện công việc theo quy định tại Khoản 15 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/207 của Chính phủ thì Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề căn cứ vào nguyên tắc xác định chuyên môn phù hợp theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 17/TT-BXD ngày ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng để xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình, lắp đặt thiết bị công nghệ theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 77/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_77-BXD-HDXD_01062018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE