Tin hoạt động
 
Đầu tư sửa chữa, cải tạo công trình có quy mô dưới 15 tỷ đồng sử dụng nguồn vốn của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
6/28/18 3:57 PM

Ngày 27/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 86/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng thành phố Đà Nang về việc đầu tư sửa chữa, cải tạo công trình có quy mô dưới 15 tỷ đồng sử dụng nguồn vốn của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. 

Theo đó, việc phân cấp, ủy quyền của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho Bưu điện thành phố Đà Nắng quyết định đầu tư các dự án đã được Tống giám đốc Tổng công ty phê duyệt chủ trương đầu tư được xem xét theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Đề nghị, quý Sở tham vấn ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về nội dung này theo thẩm quyền.

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngàỵ 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì tố chức thẩm định các nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 đối với các dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do tổng công ty nhà nước quyết định đầu tư, trừ các dự án quy định tại Điểm a Khoản này. Kết quả thẩm định phải được gửi đến cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành để theo dõi, quản lý theo quy định.

Đối với trường hợp tổng công ty phân cấp hoặc ủy quyền cho đơn vị thành viên của tổng công ty quyết định phê duyệt dự án, theo quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành thì chưa có quy định hướng dẫn cụ thể về nội dung phân cấp cho cơ quan chuyên môn thuộc đơn vị thành viên (trường hợp này là giám đốc các Bưu điện tỉnh/thành phố) của tổng công ty nhà nước thực hiện thấm định các dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do tổng công ty nhà nước quyết định đầu tư.

Do vậy, để đảm bảo việc quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách phù hợp với quy định pháp luật; đảm bảo tiến độ, hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân, đề nghị quý Sở hướng dẫn Chủ đầu tư trình thẩm định các dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do tổng công ty nhà nước quyết định đầu tư tại cơ quan chuyên môn trực thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam hoặc Sở Xây dựng thành phố Đà Nằng hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành theo quy định.

Cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư (theo quy định tại Khoản 14 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014) là cơ quan, tổ chức có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án và được người quyết định đầu tư giao nhiệm vụ thẩm định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 86/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_86-BXD-HDXD_27062018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE