Tin hoạt động
 
Thẩm quyền phê duyệt thiết kế BVTC, dự toán, kế hoạch đấu thầu của Dự án ĐTXD tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới và nâng cấp mở rộng QL3 đoạn Km75-Km100 theo hình thức hợp đồng BOT
7/6/18 3:05 PM

Ngày 27/5/2018, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 11197/LD-ĐT của Liên danh Cienco 4 - Tuấn Lộc - Trường Lộc đề nghị có ý kiến về thẩm quyền phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, kế hoạch đấu thầu của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới và nâng cấp mở rộng QL3 đoạn Km75-Km100 theo hình thức hợp đồng BOT (kèm theo Báo cáo giải trình số 11568/BC-LD ngày 15/6/2018). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 89/BXD-HĐXD gửi Liên danh Cienco 4 - Tuấn Lộc - Trường Lộc trả lời như sau: 

Về thẩm quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 25 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì đối với dự án đầu tư theo hình thức PPP, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình. Như vậy, việc Chủ đầu tư (Nhà đầu tư) phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình là đúng thẩm quyền.

Về thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và nay là Điều 48 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thì thẩm quyền ban hành quy chế lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án thuộc Nhà đầu tư. Do đó, căn cứ theo quy chế đã phê duyệt để xác định thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (kế hoạch đấu thầu).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 89/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_89-BXD-HDXD_04072018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE