Tin hoạt động
 
Hướng dẫn về thẩm quyền thẩm định dự án
7/6/18 3:19 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 92/BXD-HĐXD gửi Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Kbang về việc hướng dẫn về thẩm quyền thẩm định dự án. 

Công trình như Quý cơ quan mô tả tại văn bản nêu trên là công trình đê và kè bảo vệ đê. Theo quy định tại Phụ lục I - Phân loại công trình xây dựng của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì công trình nêu trên thuộc lĩnh vực công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Theo quy định tại Khoản 2, 5 Điều 76 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì thẩm quyền thẩm định dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đề nghị Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Kbang căn cứ tổng mức đầu tư dự kiến, nguồn vốn sử dụng, nhóm dự án để xác định thẩm quyền thẩm định dự án theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 92/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_92-BXD-HDXD_04072018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE