Các dự án phát triển đô thị
 
Vướng mắc liên quan đến Đề án thành lập thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
3/15/17 4:14 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 08/BXD-PTĐT gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi về các vướng mắc liên quan đến Đề án thành lập thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi như sau:

1. Về Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ: Bộ Xây dựng đã có văn bản số 05/BXD-QHKT ngày 13/3/2015 và văn bản số 2310/BXD-QHKT ngày 07/10/2015 về việc không nên lựa chọn ranh giới quy hoạch chung đô thị Đức Phổ gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện Đức Phổ; đồng thời lưu ý nghiên cứu quy hoạch cải tạo đô thị cũ (thị trấn Đức Phổ hiện hữu) và những đề xuất phát triển cho đô thị mới phải có tính khả thi cao.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch chung đô thị Đức Phổ tại Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 trên phạm vi Thị trấn Đức Phổ và 6 xã: Phổ Hòa, Phổ Văn, Phổ Quang, Phổ Ninh, Phổ Minh và Phổ Vinh với tổng diện tích tự nhiên khoảng 90,27 km2.

2. Về việc phân loại đô thị Đức Phổ mở rộng: Căn cứ theo Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị, ngày 02/02/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 99/QĐ-BXD công nhận thị trấn Đức Phổ mở rộng, huyện Đức Phổ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Phạm vi đánh giá phân loại theo quy hoạch chung đô thị Đức Phổ được duyệt (trong đó: đất xây dựng đô thị tập trung xác định trong đề án phân loại đô thị là khoảng 9,79 km2 chỉ chiếm khoảng 10,8% tổng diện tích của đô thị Đức Phổ theo quy hoạch chung được duyệt).

3. Chủ trương đề nghị xét công nhận đô thị loại IV và thành lập thị xã Đức Phổ đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định và đưa vào các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển đô thị của tỉnh Quảng Ngãi, của huyện Đức Phổ. Để có cơ sở xem xét đánh giá phân loại đô thị trên phạm vi toàn huyện Đức Phổ và thành lập thị xã như đề xuất của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại văn bản số 207/BC-UBND, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, UBND huyện Đức Phổ và các sở ngành có liên quan thực hiện các công việc sau:

Căn cứ Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng và các văn bản hướng dẫn để nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Quảng Ngãi và Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ (nếu thấy cần thiết); trường hợp điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ, cần luận chứng rõ lý do sự cần thiết để điều chỉnh khi quy hoạch này vừa được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt năm 2015, sự cần thiết mở rộng phạm vi quy hoạch trên toàn bộ địa giới hành chính huyện Đức Phổ (khoảng 372,72 km2 lớn hơn gấp 3 lần quy mô diện tích thành phố Quảng Ngãi hiện nay).

Nghiên cứu quy định tại Khoản 3 Điều 14 Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị để xem xét đánh giá phân loại khu vực dự kiến hình thành thị xã Đức Phổ.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 08/BXD-PTĐT.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_08-BXD-PTDT_01032017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE