Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng Tiền Giang công tác quy hoạch
5/17/18 3:53 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 11/BXD-HTKT gửi Sở Xây dựng Tiền Giang về việc công tác quy hoạch. 

Theo đó, về cơ sở pháp lý xử lý chất thải rắn là khu vực đầu mối hạ tâng kỹ thuật quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 24 về đối tượng và trấch nhiệm lập quy hoạch khu chức năng đặc thù và cấp độ quy hoạch xây dựng quy định tại Điều 25 Luật Xây dựng năm 2014.

Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và thời gian, trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch được quy định tại các Điều 10, 11, 12, 13, 14 và Điều 25, Điều 26, Điều 27 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ (NĐ44/2015/NĐ-CP) quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; thành phần hồ sơ quy hoạch quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

Nội dung đồ án quy hoạch phân khu cơ sở xử lý chất thải rắn phải phù hợp với quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã được phê duyệt, đảm bảo đủ cơ sở mời gọi đầu tư, lập quy hoạch chi tiết, tuân thủ quy định tại Mục 1 - quy hoạch quản lý chất thải rắn tại Nghị định số 59/2007/NĐ-CP về Quản lý chất thải rắn và pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Đối với cơ sở xử lý chất thải rắn chỉ có một chủ đầu tư và một giai đoạn đầu tư với quy mô nhỏ có thể giao chủ đầu tư lập quy hoạch chi tiết làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định.

Về kinh phí, nguồn kinh phí lập quy hoạch phân khu cơ sở xử lý chất thải rắn được quy định tại Điều 5 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP và tại Khoản 2 Điều 4 và các nội dung liên quan hướng dẫn tại Thông tư số 05/2017/TT- BXD ngày 5/4/2017 về hướng dẫn xác định quản lý chi phí quy hoạch xây; dựng và quy hoạch đô thị.

Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và thời gian, trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch được quy định tại các Điều 10, 11, 12, 13, 14 và Điều 25, Điều 26, Điều 27 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ (NĐ44/2015/NĐ-CP) quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; thành phần hồ sơ quy hoạch quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

Nội dung đồ án quy hoạch phân khu cơ sở xử lý chất thải rắn phải phù hợp với quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã được phê duyệt, đảm bảo đủ cơ sở mời gọi đầu tư, lập quy hoạch chi tiết, tuân thủ quy định tại Mục 1 - quy hoạch quản lý chất thải rắn tại Nghị định số 59/2007/NĐ-CP về Quản lý chất thải rắn và pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Đối với cơ sở xử lý chất thải rắn chỉ có một chủ đầu tư và một giai đoạn đầu tư với quy mô nhỏ có thể giao chủ đầu tư lập quy hoạch chi tiết làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định.

Về kinh phí, nguồn kinh phí lập quy hoạch phân khu cơ sở xử lý chất thải rắn được quy định tại Điều 5 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP và tại Khoản 2 Điều 4 và các nội dung liên quan hướng dẫn tại Thông tư số 05/2017/TT- BXD ngày 5/4/2017 về hướng dẫn xác định quản lý chi phí quy hoạch xây; dựng và quy hoạch đô thị.

Về lập quy hoạch khu nuôi trồng, chế biến thủy hải sản với diện tích khoảng 325 ha tại khu vực ngoài đô thị (chưa có quyết định thành lập), căn cứ các quy định tại Luật xây dựng số 50/2014/QH13, khu vực nuôi trồng thủy sản không thuộc đối tượng lập quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 11/BXD-HTKT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_11-BXD-HTKT_16052018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE