Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Thiết kế cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thạch Lộc giai đoạn 1 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang
12/16/11 8:35 AM

Ngày 14/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 48/BXD-HTKT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang về thiết kế cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thạch Lộc giai đoạn 1 như sau:

1. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt: Tờ trình và hồ sơ thiết kế cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thạch Lộc giai đoạn 1 cơ bản phù hợp với Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 27/12/2010.

2. Về quy chuẩn, tiêu chuẩn: Thiết kế cơ sở đã đưa ra các phương án thiết kế dựa trên các quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành, tuy nhiên để hoàn thiện hồ sơ đề nghị chủ đầu tư:

- Bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đối với phương án thiết kế san nền.

- Bổ sung các quy chuẩn xây dựng cơ bản sau vào danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án:

+ QCVN 24:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải.

+ QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

+ QCVN 01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống.

3. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của đơn vị Tư vấn và năng lực hành nghề của các cá nhân tham gia lập thiết kế cơ sở: Đảm bảo đầy đủ theo quy định hiện hành (Nhà thầu lập thiết kế cơ sở có đăng ký kinh doanh, chủ nhiệm thiết kế và chủ trì thiết kế cơ sở có chứng chỉ hành nghề).

4. Về các nội dung chi tiết của thiết kế cơ sở:

- Về xử lý nước thải: Thiết kế cơ sở cũng chưa đưa ra phương án xây dựng trạm xử lý nước thải. Giải pháp công nghệ xử lý nước thải chưa rõ ràng.

- Về thoát nước mưa: Thiết kế cơ sở chưa đưa ra các thông số của nguồn tiếp nhận.

- Về xử lý chất thải rắn: Để xây dựng khu công nghiệp Thạch Lộc giai đoạn 1 đảm bảo tính đồng bộ và thuận lợi trong quá trình quản lý và khai thác, đề nghị Chủ đầu tư xem xét bổ sung các phương án thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp đồng thời làm rõ khả năng xử lý chất thải rắn từ Khu công nghiệp Thạch Lộc đối với khu bãi rác tập trung của huyện.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 48/BXD-HTKT.


Tài liệu đính kèm bài viết
(Cong van 48.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE