Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Thiết kế cơ sở dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu, tỉnh Quảng Bình của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
12/16/11 8:37 AM

Ngày 14/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 47/BXD-HTKT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình về thiết kế cơ sở dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu, tỉnh Quảng Bình như sau:

1. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt: Tờ trình và hồ sơ thiết kế cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu, tỉnh Quảng Bình cơ bản phù hợp với Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt tại Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 27/12/2010.

2. Về quy chuẩn, tiêu chuẩn: Thiết kế cơ sở đã đưa ra các phương án thiết kế dựa trên các quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành, tuy nhiên để hoàn thiện hồ sơ đề nghị chủ đầu tư:

- Bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đối với phương án thiết kế san nền.

- Bổ sung các quy chuẩn xây dựng sau vào danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án:

+ Quy chuẩn số 07:2010/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị”

+ QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

+ QCVN 01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống.

3. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của đơn vị Tư vấn và năng lực hành nghề của các cá nhân tham gia lập thiết kế cơ sở: Đảm bảo đầy đủ theo quy định hiện hành (Nhà thầu lập thiết kế cơ sở có đăng ký kinh doanh, chủ nhiệm thiết kế và chủ trì thiết kế cơ sở có chứng chỉ hành nghề).

4. Về các nội dung chi tiết của thiết kế cơ sở:

- Về đấu nối: Dự án chưa có thỏa thuận đấu nối về cấp nước, thoát nước, cấp điện. Đề nghị Chủ đầu tư bổ sung các thỏa thuận này.

- Về cấp nước:

+ Nhu cầu cấp nước cần xác định theo danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư, trong trường hợp danh mục này chưa cụ thể thì lấy theo quy hoạch. Nhu cầu dùng nước cho sản xuất lấy bằng 40% nhu cầu dùng nước sinh hoạt là chưa hợp lý, đề nghị lấy bằng 40m3/ha-ngđ cho ít nhất 60% diện tích để phù hợp với Quy chuẩn số 07:2010/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị”.

+ Tỷ lệ nước rò rỉ, dự phòng trong thiết kế cơ sở được lấy là 20% là chưa hợp lý, đề nghị Chủ đầu tư lấy bằng 15% để phù hợp với Quy chuẩn số 07:2010/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị”.

- Về thoát nước mưa: Thiết kế cơ sở chưa đưa ra các thông số của nguồn tiếp nhận. Cách tính cường độ mưa với chu kỳ tràn ống 2 năm là chưa đúng, đề nghị Chủ đầu tư kiểm tra, rà soát để phù hợp với TCVN 7957-2008 “Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế” nhằm đảm bảo khả năng thoát nước cho toàn dự án.

- Về xử lý chất thải rắn: Để xây dựng khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu đảm bảo tính đồng bộ và thuận lợi trong quá trình quản lý và khai thác, đề nghị Chủ đầu tư xem xét bổ sung các phương án thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp.


Trung tâm thông tin
Nguồn: Công văn 47/BXD-HTKT.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Cong van 47.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE