Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch, chi phí lập quy hoạch quản lý chất thải rắn và quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Vĩnh Long
10/12/12 9:46 PM

Ngày 10/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 1754/BXD-HTKT hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch, chi phí lập quy hoạch quản lý chất thải rắn và quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Vĩnh Long như sau:

1. Về tên gọi của đồ án quy hoạch cấp nước: Theo hướng dẫn tại điểm a khoản 2 điều 12 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và tiêu thụ nước sạch: quy hoạch cấp nước của tỉnh Vĩnh Long được lập trên phạm vi vùng của tỉnh, vì vậy về tên gọi của đồ án đề nghị sửa đổi là "Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020".

2. Về thẩm định và phê duyệt quy hoạch: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long có trách nhiệm chủ trì thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch cấp nước vùng và quy hoạch quản lý chất thải rắn, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt. Riêng đối với đồ án quy hoạch cấp nước vùng phải có ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt.

3. Về nhiệm vụ, nội dung đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn

3.1. Về nhiệm vụ đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn: Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn hiện đang được Bộ Xây dựng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung. Để Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long tham khảo làm cơ sở cho việc thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn, Bộ Xây dựng hướng dẫn nhiệm vụ đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn gồm các nội dung chính như sau:

- Xác định sự cần thiết, phạm vi nghiên cứu, quan điểm và mục tiêu lập quy hoạch;

- Đánh giá về điều kiện tự nhiên, hiện trạng và dự báo phát triển kinh tế xã hội, hạ tầng kỹ thuật; diễn biến môi trường của vùng tỉnh;

- Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng lập quy hoạch;

- Các yêu cầu cơ bản về xác định: nguồn và tổng lượng chất thải rắn thông thường và nguy hại, khả năng xử lý, tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý; dự báo tổng lượng chất thải rắn thu gom và xử lý; tuyến thu gom, vận chuyển; vị trí, quy mô các trạm trung chuyển, các cơ sở xử lý chất thải rắn.

- Bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí, mối liên hệ vùng tỷ lệ 1/100.000 đến 1/500.000; bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

3.2. Về nội dung đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn: ngoài quy định tại Điều 7 Nghị định 59/2007/NĐ-CP va mục I, Thông tư 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ-CP cần bổ sung thêm nội dung về Đánh giá môi trường chiến lược của đồ án quy hoạch.

4. Về chi phí lập quy hoạch: Quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật trong đó quy hoạch cấp nước và quy hoạch quản lý chất thải rắn là quy hoạch chuyên ngành xây dựng, do đó chi phí lập quy hoạch cấp nước vùng và quy hoạch quản lý chất thải rắn được xác định bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị (không thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01 /2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/1012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long tham khảo hướng dẫn tại Phần II Phụ lục Thông tư 17/2010/TT-BXD để xác định chi phí lập các quy hoạch này. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long căn cứ nhiệm vụ, nội dung của đồ án quy hoạch để phê duyệt dự toán chi phí các quy hoạch nêu trên.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1754/BXD-HTKT.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Cong van 1754 BXD-HTKT 10-10-2012.PDF) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE