Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Quy định khoảng cách an toàn về môi trường của khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh
12/5/13 3:33 PM

Ngày 04/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 29/BXD-HTKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh về việc quy định khoảng cách an toàn về môi trường của khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia như sau:

Việc áp dụng quy chuẩn: Khoảng cách an toàn về môi trường giữa tường rào khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh đến khu dân cư, công trình xây dựng khác đề nghị áp dụng theo QCVN 07:2010/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 của Bộ Xây dựng. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang chỉ đạo rà soát, điều chỉnh các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan đến quy định khoảng cách an toàn về môi trường đối với các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho thống nhất và phù hợp với tình hình thực tế áp dụng.

Về công nghệ áp dụng: Khoảng cách an toàn vệ sinh nhỏ nhất giữa hàng rào bãi chôn lấp chất thải rắn (kể cả bãi chôn lấp thành phần không cháy và tro xỉ của lò đốt chất thải rắn sinh hoạt nếu được xác định là chất thải rắn thông thường) đến chân công trình dân dụng khác áp dụng theo QCVN 07:2010/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 của Bộ Xây dựng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 29/BXD-HTKT.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Cong van 29 BXD-HTKT 04-12-2013.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE