Tin hoạt động
 
Thẩm quyền thẩm định công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng
5/4/18 3:08 PM

Vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận có Văn bản số 284/SXD-QHKT gửi Bộ Xây dựng về việc xin ý kiến thẩm quyền thẩm định công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng.  

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 16/BXD-QHKT ngày 02/5/2018 trả lời như sau:

1. Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng được căn cứ trên các quy định tại Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng và Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc bản đồ. Hiện nay, các Nghị định trên đã được thay thế bằng các văn bản quy phạm pháp luật khác (Nghị định số 08/2005/NĐ-CP được thay thế bằng Nghị định số 44/2015/NĐ-CP; Nghị định số 12/2002/NĐ-CP được thay thế bằng Nghị định số 45/2015/NĐ-CP).

Tuy nhiên, Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 vẫn chưa được đưa vào danh mục các văn bản pháp luật hết hiệu lực thi hành. Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

Hiện nay dự thảo Luật Đo đạc và bản đồ đang được soạn thảo, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV (tháng 5/2018). Theo đó, dự thảo Luật đề xuất: Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm đo đạc do mình tạo ra; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về kết quả giám sát, kiểm tra chất lượng và nghiệm thu sản phẩm đo đạc và bản đồ; Chủ đầu tư dự án, đề án đo đạc và bản đồ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quyết định đầu tư về chất lượng sản phẩm do mình quản lý.

Để thống nhất nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ, việc kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm đo đạc và bản đồ phục vụ quy hoạch xây dựng phải thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng Ninh Thuận không có thẩm quyền phân cấp cho cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thành phố mà cần báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận giao nhiệm vụ thẩm định bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch xây dựng cho chủ đầu tư thực hiện theo từng loại hình và cấp độ quy hoạch cụ thể. Quy trình, nội dung thẩm định sản phẩm đo đạc và bản đồ cần đảm bảo các quy định pháp luật hiện hành về hoạt động đo đạc và bản đồ.

2. Việc xác định dự toán các chi phí liên quan đến công tác khảo sát lập bản đồ địa hình thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 hướng dẫn xác định, quản lý chi phí khảo sát xây dựng và Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 16/BXD-QHKT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_16-BXD-QHKT_02052018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE