Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Năng lực tư vấn nước ngoài tham gia lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn đối với
10/31/13 4:11 PM

Ngày 28/10, Bộ Xây đựng dã có công văn 2266/BXD-KTQH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc năng lực tư vấn nước ngoài tham gia lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn như sau:

Căn cứ hồ sơ giới thiệu năng lực kèm theo văn bản số 4056/UBND-KTN ngày 02/10/2013, Công ty AREP VILLE (Cộng hòa Pháp) là đơn vị tư vấn nước ngoài đã tham gia thực hiện hoàn chỉnh một số đồ án quy hoạch có quy mô tương tự đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến 2030 và tầm nhìn đến 2050.

Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến 2030 và tầm nhìn đến 2050 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1703/QĐ-TTg ngày 23/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định việc lập đồ án quy hoạch có sự tham gia của tư vấn nước ngoài. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cần lựa chọn tổ chức tư vấn trong nước và xác định các nội dung cần thuê tư vấn nước ngoài để đảm bảo tiết kiệm chi phí, hiệu quả và đạt chất lượng cao.

Để Bộ Xây dựng có cơ sở xem xét sự phù hợp của tổ chức tư vấn với các công việc được đảm nhận, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cần làm rõ hình thức thuê tư vấn nước ngoài, bổ sung hồ sơ về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia lập đồ án quy hoạch theo các quy định tại Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg ngày 09/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2266/BXD-KTQH.


Tài liệu đính kèm bài viết
(Cong van 2266 BXD-KTQH 28-10-2013.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE