Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng Lâm Đồng trình tự lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng
11/11/15 7:00 AM

Ngày 11/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 40/BXD-QHKT hướng dẫn Sở Xây dựng Lâm Đồng trình tự lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng.

Căn cứ Điều 20 Luật Xây dựng (Luật số 50/2014/QH13), lập và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng là một bước trong trình tự tổ chức lập quy hoạch xây dựng. Vì vậy, nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng cần phải có ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi trình Bộ Xây dựng thẩm định theo quy định tại khoản 4 Điều 44 Luật Xây dựng.

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, việc giải trình, tiếp thu ý kiến bằng văn bản đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng là một thành phần của hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 40/BXD-QHKT.


Tài liệu đính kèm bài viết
(Cong van 40 BXD-QHKT_11112015.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE