Tin hoạt động
 
Ý kiến đối với một số định mức áp dụng cho hạng mục Cầu và Tường chắn thuộc Dự án xây dựng nút giao thông trung tâm Quận Long Biên
6/27/18 3:35 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 1335/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc một số định mức áp dụng cho hạng mục Cầu và Tường chắn thuộc Dự án xây dựng nút giao thông trung tâm Quận Long Biên.  

1. Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông trung tâm quận Long Biên được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 7019/QĐ-UBND ngày 19/11/2013. Do đó, việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của dự án theo quy định của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2. Tại mục III của Tờ trình số 61/TTr-LN:XD-GTVT-TC-LĐTB&XH-BQLDAGT gửi kèm vă0n bản số 1822/UBND-ĐT ngày 27/4/2018 của UBND TP.Hà Nội có nêu: việc vận dụng điều chỉnh các trị số định mức được đơn vị tư vấn căn cứ trên hồ sơ thiết kế được duyệt, biện pháp thi công được chủ đầu tư phê duyệt và hồ sơ nghiệm thu, nhật ký công trình để điều chỉnh các định mức đã có trong hệ thống định mức được cơ quan có thẩm quyền công bố nhưng chưa phù hợp. Nguyên tắc vận dụng, điều chỉnh này phù hợp với hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Khoản 3 Điều 16 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD và Phụ lục số 5 của Thông tư này.

3. Các định mức vận dụng, điều chỉnh tại Phụ lục của Tờ trình số 61/TTr-LN:XD-GTVT-TC-LĐTB&XH-BQLDAGT là cơ sở để lập đơn giá trong dự toán xây dựng công trình Cầu và Tường chắn của Dự án xây dựng nút giao thông trung tâm quận Long Biên để làm cơ sở quản lý chi phí. Việc sử dụng các trị số định mức này để lập đơn giá thanh toán, quyết toán hợp đồng thi công công trình phải căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết, các quy định của pháp luật khác có liên quan áp dụng cho hợp đồng và do UBND thành phố Hà Nội quyết định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1335/BXD-KTXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !