Tin hoạt động
 
Quản lý chi phí Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên
6/28/19 4:05 PM

Ngày 28/6/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1505/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc quản lý chi phí Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên (sau đây viết tắt là Dự án).

1. Về căn cứ pháp lý quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng cho dự án: Trường hợp dự án đầu tư xây dựng đã được lập và phê duyệt Tổng mức đầu tư theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ, tuy nhiên trong quá trình triển khai phải thực hiện phân kỳ đầu tư để phù hợp với khả năng cân đối vốn. Việc xác định Tổng mức đầu tư cho các giai đoạn phân kỳ phải đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ trên cơ sở khối lượng phân kỳ thực hiện và các quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với thời điểm của từng giai đoạn phân kỳ đầu tư. Theo đó cần căn cứ vào các thời gian triển khai thực hiện các giai đoạn phân kỳ dự án và các quy định về xử lý chuyển tiếp tại Điều 116 của Luật Xây dựng 2014 và Điều 37 của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP để xác định việc áp dụng các quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng cho phù hợp.

Căn cứ nguyên tắc trên, khi Dự án thực hiện phân kỳ, nếu giai đoạn 1 của Dự án được xác định thời gian triển khai thực hiện trong giai đoạn chuyển tiếp giữa Nghị định số 112/2009/NĐ-CP và Nghị định số 32/2015/NĐ-CP đồng thời chưa có Thông tư hướng dẫn thay thế Thông tư số 04/2010/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí theo Nghị định số 112/2009/NĐ-CP, thì việc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên xác định Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 trên cơ sở các quy định lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP, Thông tư số 04/2010/TT-BXD và xác định Tổng mức đầu tư phân kỳ giai đoạn 2 trên cơ sở các quy định lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, Thông tư số 06/2016/TT-BXD (như nêu tại văn bản số 2767/UBND-ĐTXD của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) là có thể chấp nhận được.

2. Về việc xác định đơn giá nhân công vùng sâu, vùng xa: Theo hướng dẫn của Thông tư số 04/2010/TT-BXD đơn giá ngày công của công nhân trực tiếp xây dựng được xác định theo mặt bằng thị trường lao động phổ biến của từng khu vực, tỉnh, thành phố, tuy nhiên Thông tư chưa có hướng dẫn phương pháp xác định giá nhân công phù hợp với mặt bằng giá nhân công trên thị trường lao động của địa phương. Do đó việc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên căn cứ hướng dẫn phương pháp xác định giá nhân công theo mặt bằng giá nhân công trên thị trường lao động tại Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng để điều chỉnh giá nhân công cho Dự án với hệ số điều chỉnh 1,2 trên mức lương cơ sở đầu vào của UBND tỉnh Phú Yên quy định là 1.900.000 đồng/tháng đối với các đoạn tuyến đi qua các xã Xuân Phước, Xuân quang I, và xã Phú Mỡ huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên (là các xã vùng sâu, vùng xa) thuộc Dự án như văn bản số 2767/UBND-ĐTXD nêu là phù hợp. Việc áp dụng hệ số điều chỉnh trên được thực hiện đối với các gói thầu thi công xây dựng được ký hợp đồng kể từ ngày 01/5/2016 (ngày Thông tư số 05/2016/TT-BXD có hiệu lực thi hành) và các khối lượng thi công được thực hiện kể từ ngày 01/05/2016 đối với các gói thầu đã được ký kết hợp đồng trước ngày 01/5/2016 với giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh như theo kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

3. Áp dụng các định mức dự toán xây dựng chưa có trong hệ thống định mức xây dựng đã được công bố: Căn cứ tại Điều 13 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP, đối với định mức mới chưa được công bố  “Chủ đầu tư được thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để thực hiện lập, điều chỉnh, thẩm tra các định mức xây dựng quy định ở khoản 3 và 4 Điều này. Tổ chức tư vấn chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về tính hợp lý, chính xác của các định mức xây dựng đã thực hiện”. Vì vậy việc nhà đầu tư thực hiện theo quy trình: lựa chọn đơn vị tư vấn lập, thẩm tra định mức; tiến hành xác định định mức; thẩm tra định mức (Viện Kinh tế xây dựng thẩm tra) là đúng với quy định và đủ điều kiện để Sở Giao thông vận tải Phú Yên thẩm định dự toán theo quy định.

4. Về đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng: Theo qui định tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về phương pháp xác định giá ca máy “Đối với các công trình xây dựng dạng tuyến đi qua nhiều địa phương như đường giao thông, đường dây tải điện, kênh mương, đường ống và các công trình xây dựng dạng tuyến khác, thì chủ đầu tư quyết định giá ca máy của công trình để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Chủ đầu tư có thể thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí có đủ năng lực, kinh nghiệm chuyên môn để xác định hoặc thẩm tra giá ca máy trước khi quyết định áp dụng”. Vì vậy giá ca máy và thiết bị thi công công trình được chủ đầu tư tổ chức lập, đã được Viện Kinh tế xây dựng thẩm tra là đủ điều kiện để Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên thẩm định dự toán theo đúng quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1505/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1505-BXD-KTXD_28062019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !