Tin hoạt động
 
Áp dụng các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng để lập dự toán xây dựng
9/12/19 4:34 PM

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 232/CV-ĐSHN ngày 20/8/2019 của Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội về việc áp dụng các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng để lập dự toán xây dựng.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 2156/BXD-KTXD (12/9) có ý kiến như sau:

Theo nội dung Văn bản số 232/CV-ĐSHN thì Dự án Hỗ trợ quản lý, vận hành khai thác tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông là một dự án đầu tư xây dựng. Vì vậy, việc triển khai thực hiện dự án này thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014. Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản có liên quan.

Nội dung dự toán xây dựng công trình được quy định tại Điều 8 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP. Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình thực hiện theo Điều 8 Thông tư số 06/2016/TT-BXD. Vì vậy, việc áp dụng các quy định của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP; Thông tư số 06/2016/TT-BXD; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, Thông tư số 07/2012/TT-BXD ngày 26/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng,...để lập dự toán xây dựng công trình dự án Dự án Hỗ trợ quản lý, vận hành khai thác tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông làm cơ sở để quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Các chi phí trong dự án này không được trùng lặp với các chi phí đã được xác định trong dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã được phê duyệt. Yêu cầu Công ty báo cáo người quyết định đầu tư để giải quyết theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2156/BXD-KTXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !