Hợp đồng
 
Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
6/1/18 4:39 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 1291/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. 

Theo đó, giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh được xác định trên cơ sở đơn giá đã điều chỉnh do trượt giá theo các thỏa thuận trong hợp đồng nhân với khối lượng công việc tương ứng được điều chỉnh giá. Phương pháp điều chỉnh đơn giá do trượt giá thực hiện theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Thông tư số 07/2016/TT-BXd ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1291/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1291-BXD-KTXD_31052018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !