Hợp đồng
 
Xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng và thanh toán, quyết toán hợp đồng
6/8/18 3:19 PM

Vừa qua, Công ty TNHH Tư vấn và Công nghệ Techco có văn bản số 05/CV-CT ngày 08/5/2018 gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến hướng dẫn các nội dung về xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng và thanh toán, quyết toán hợp đồng.  

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1349/BXD-KTXD ngày 07/6/2018 trả lời như sau:

Chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng.

Trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án, chi phí thuê tư vấn quản lý dự án xác định bằng dự toán trên cơ sở nội dung, khối lượng công việc quản lý dự án được thống nhất giữa chủ đầu tư với nhà thầu tư vấn quản lý dự án và các chế độ chính sách có liên quan. Trong trường hợp này, chi phí thuê tư vấn quản lý dự án cộng với chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư không vượt quá chi phí quản lý dự án xác định theo định mức công bố tại Bảng 1 Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Chi phí khảo sát xây dựng được hướng dẫn tại Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng. Căn cứ điều kiện cụ thể của công trình, hướng dẫn tại Thông tư số 01/2017/TT-BXD, chủ đầu tư, người đứng đầu cơ quan được giao chuẩn bị dự án có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí khảo sát xây dựng.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật về hợp đồng, không trái với hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu trên nguyên tắc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1349/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1349-BXD-KTXD_07062018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !