Hợp đồng
 
Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng
6/25/18 3:41 PM

Ngày 25/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1531/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7 – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng. 

Theo đó, việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Cụ thể đối với các nội dung Ban 7 nêu tại văn bản số 208/BQL-NT như sau:

1. Về việc tiếp tục thực hiện hợp đồng gói thầu số 17 - Đập phụ số II và gói thầu 36a – Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 17, 18:

Theo nội dung văn bản số 208/BQL-NT, đây là các gói thầu được lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi; nhà thầu đã thực hiện được một phần khối lượng công việc của hợp đồng, nhưng do dự án nằm trong danh mục dự án giãn tiến độ theo Nghị quyết của Chính phủ; quá trình thực hiện, để đảm bảo an toàn tuyệt đối và đồng bộ hóa hình thức kết cấu cho tổng thể các đập, thuận lợi cho công tác quản lý vận hành, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phê duyệt điều chỉnh dự án, trong đó điều chỉnh đập phụ số II từ đập đá đổ, chống thấm lõi giữa bằng đất thành đập bê tông đầm lăn (RCC) dẫn đến thay đổi công việc, yêu cầu kỹ thuật thi công, đơn giá và giá gói thầu.

Hiện nay, dự án đã được Nhà nước bố trí vốn và gói thầu tiếp tục thực hiện. Các nhà thầu trúng thầu đề nghị tiếp tục thực hiện hợp đồng và cam kết có đủ năng lực tài chính, nhân sự, thiết bị thi công đáp ứng được yêu cầu của gói thầu.

Việc tạm dừng thực hiện dự án và điều chỉnh thiết kế là yêu cầu khách quan, không phải do lỗi của nhà thầu, do vậy, nhà thầu đề nghị tiếp tục thực hiện hợp đồng là phù hợp với quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng; trường hợp nhà thầu đáp ứng được yêu cầu năng lực của phần công việc của hợp đồng thì nhà thầu được trực tiếp thực hiện phần công việc đó; trường hợp không đủ năng lực hoặc chưa có kinh nghiệm thực hiện thì nhà thầu có thể thuê thầu phụ đủ năng lực, kinh nghiệm để cùng quản lý thực hiện.

2. Về đơn giá để thực hiện các công việc điều chỉnh, bổ sung theo kết cấu đập bê tông đầm lăn (RCC) và điều chỉnh loại và giá hợp đồng tư vấn giám sát:

Về đơn giá để thực hiện các công việc điều chỉnh, bổ sung theo kết cấu đập bê tông đầm lăn (RCC) thuộc gói thầu số 17: đề nghị Ban 7 thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại văn bản số 1315/BXD-KTXD ngày 12/6/2017 của Bộ Xây dựng.

Về điều chỉnh loại và giá hợp đồng tư vấn giám sát của gói thầu 36a: Việc chuyển tiếp thực hiện các quy định về hợp đồng đã được quy định cụ thể tại Điều 53 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Theo nội dung văn bản số 208/BQL-NT, hợp đồng tư vấn giám sát được ký ngày 26/01/2011. Vì vậy, hợp đồng tư vấn giám sát này được thực hiện quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và không phải điều chỉnh loại hợp đồng; Các bên căn cứ hồ sơ hợp đồng đã ký kết giữa các bên để thương thảo điều chỉnh giá cho phù hợp đảm bảo nguyên tắc công bằng, minh bạch, an toàn, tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư của dự án.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1531/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1531-BXD-KTXD_25062018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !