Hợp đồng
 
Hướng dẫn Ban quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải thực hiện hợp đồng xây dựng công trình
7/30/19 2:01 PM

Ngày 29/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1760/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng công trình.

1. Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên phù hợp với hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất và quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó. 

2. Tại văn bản số 1245/BXD-KTXD ngày 28/5/2019 của Bộ Xây dựng đã nêu“Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Giao thông vận tải thực hiện điều chỉnh dự án theo đúng quy định để quản lý chi phí đầu tư xây dựng và chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát điều kiện năng lực của nhà thầu đảm bảo đáp ứng yêu cầu của hợp đồng, gói thầu theo quy định của pháp luật.”.

3. Đối với nội dung Ban quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải nêu tại văn bản 786/BQLDA6-DA5 thì chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng với nhà thầu có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của hợp đồng, gói thầu và quy định của pháp luật. Chủ đầu tư căn cứ vào điều kiện thực tế, điều kiện cụ thể của hợp đồng, gói thầu, so sánh để đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả dự án và báo cáo người quyết định đầu tư quyết định việc tiếp tục thực hiện hợp đồng với nhà thầu sau khi bổ sung nhà thầu phụ đáp ứng yêu cầu của hợp đồng, gói thầu hoặc chấm dứt hợp đồng với nhà thầu đó. Trường hợp chấm dứt hợp đồng thì phần khối lượng công việc còn lại của hợp đồng được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1760/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1760-BXD-KTXD_29072019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !