Hợp đồng
 
Hướng dẫn quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng
8/2/19 10:03 AM

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 294/BQLĐT-KHTĐ ngày 02/7/2019 của Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4 về việc hướng dẫn quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 1805/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

1. Việc thanh toán, quyết toán và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

2. Theo nội dung văn bản số 294/BQLĐT-KHTĐ, trong hồ sơ dự thầu và trong hợp đồng thi công xây dựng không kê khai danh sách tên các nhà thầu phụ cũng như công việc sử dụng nhà thầu phụ cụ thể.

Tại điểm c khoản 1 Điều 47 Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng quy định “Đối với nhà thầu phụ không có trong danh sách thầu phụ kèm theo hợp đồng thì phải được chủ đầu tư chấp thuận”.

Như vậy, đối với trường hợp của Bản Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4 nêu tại văn bản số 294/BQLĐT-KHTĐ thì để đảm bảo tiến độ thi công của dự án và hiệu quả đầu tư, việc thành viên Liên danh đề xuất thành viên Liên danh khác trong Liên danh làm nhà thầu phụ được chủ đầu tư chấp thuận là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng, với điều kiện nhà thầu phụ đó phải đáp ứng được yêu cầu năng lực theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1805/BXD-KTXD.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1805-BXD-KTXD_01082019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !