Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng

Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ

2013-11-26 00:00:00.0

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở trước khi ban hành. Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và Bạn đọc trong và ngoài nước tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

Đề nghị các Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp và Bạn đọc điền nội dung tham gia góp ý kiến của mình vào khung lấy ý kiến dưới đây.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn hoặc gửi về Thanh tra Bộ Xây dựng (địa chỉ Số 37 Lê Đại Hành- Hai Bà Trưng-Hà Nội) bằng văn bản và thư điện tử trước ngày 02/12/2013 (địa chỉ email: fanluat@gmail.com).

Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở. Quí cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.

Thanh tra Bộ Xây dựng
 


Tài liệu đính kèm
[Tải file đính kèm]
[Tải file đính kèm]

Các góp ý, hiến kế của bạn đọc                                                                                  In góp ý

Thôngtư hướngdẫn Nghị định 121/2013/NĐ-CP 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Trần Văn Hà       Email:tranvanha61@gmail.com
Điện thoại: 0333835046       Địa chỉ: Sở Xây dựng Quảng Ninh

Bổ sung, sửa đổi Điều 5, Điều 10 tại Thông tư hướng dẫn Nghị định 121/2013/NĐ-CP

Căn cứ Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở;

Căn cứ Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội “V/v thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính”;

Sau khi nghiên cứu dự thảo Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ; tôi xin tham gia một số ý kiến như sau:   

1. Điều 5 (dự thảo) đề nghị bổ sung, sửa đổi như sau:

Điều 5. Hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP

1. Hành vi xây dựng sai phép quy định tại Khoản 3, Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ... (giữ nguyên theo dự thảo);

2. Việc xây dựng nhà ở riêng lẻ thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không coi là hành vi vi phạm hành chính: (giữ nguyên theo dự thảo);

3. (bổ sung) Đối với hành vi quy định tại Khoản 3, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP thuộc các trường hợp ngoài đô thị mà không thuộc trường hợp xử lý theo quy định tại khoản 9 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP thì xử lý theo quy định tại Nghị định số 180/2007/NĐ-CP.

Lý do: Theo Khoản 10 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP quy định “Hành vi quy định tại Khoản 3, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 Điều 13 mà không thuộc trường hợp xử lý theo quy định tại Khoản 9 Điều này thì bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 180/2007/NĐ-CP (Nghị định số 180/2007/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm trật tự đô thị). Như vậy, đối với trường hợp ngoài đô thị chưa được quy định rõ ràng, cụ thể dễ dẫn đến tranh cãi trong quá trình xử lý. 

2. Điều 10. Áp dụng chuyển tiếp Nghị định số 23/2009/NĐ-CP với Nghị định số 121/2013/NĐ-CP (Điều 70 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP) - Dự thảo

- Đề nghị bổ sung, sửa đổi Khoản 2 Điều 10 như sau: Hành vi vi phạm hành chính xảy ra trước ngày Nghị định số 121/2013/NĐ-CP có hiệu lực, mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết; nếu hành vi đó theo quy định tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP có mức phạt nhẹ hơn thì xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP; trường hợp hành vi đó theo quy định tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP có mức phạt nặng hơn thì áp dụng Nghị định số 23/2009/NĐ-CP để xử phạt vi phạm hành chính.

- Lý do: Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 24/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội “V/v thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính” quy định:

“1. Áp dụng các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính để xử lý đối với các hành vi vi phạm xảy ra trước ngày 01/7/2013 như sau:

a) Các quy định về xử phạt, quy định về hoãn, miễn thi hành quyết định xử phạt và các quy định về xử phạt khác có lợi cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính được áp dụng đối với hành vi xẩy ra trước thời điểm này mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết”.

Kính mong nhận được ý kiến phản hồi của Ban soạn thảo, xin trân trọng cảm ơn./.

.