Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng

Tham gia, góp ý dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật thi đua, khen thưởng

2013-12-04 00:00:00.0

Để hoàn chỉnh dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật thi đua, khen thưởng trước khi ban hành. Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ  tham gia góp ý kiến cho dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Đề nghị các đơn vị  tham gia góp ý kiến bằng cách Bấm vào mục Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để tham gia góp ý kiến cho bản dự thảo.

Các đơn vị góp ý kiến gửi về (Ban Thi đua khen thưởng - Vụ Tổ chức cán bộ),  37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội  bằng văn bản và thư điện tử  tại địa chỉ email: nguyenlanbxd@gmail.com trước ngày 15/12/2013.

Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Các đơn vị  tải về tại tệp đính kèm.
 

Vụ Tổ chức cán bộ


Các góp ý, hiến kế của bạn đọc                                                                                  In góp ý