Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng

Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng

2014-10-01 00:00:00.0

Để hoàn chỉnh dự thảo trước khi trình Chính phủ ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và Bạn đọc trong, ngoài nước tham gia góp ý kiến cho dự thảo Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Đề nghị các Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp và Bạn đọc điền nội dung tham gia góp ý kiến của mình vào khung lấy ý kiến dưới đây.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn và gửi bằng văn bản về Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng 37 Lê Đại Hành - Hà Nội trước ngày 15/11/2014.

Toàn văn Dự thảo - phiên bản ngày 21/10/2014 Quí cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
 


Tài liệu đính kèm
[Tải file đính kèm]

Các góp ý, hiến kế của bạn đọc                                                                                  In góp ý

Góp ý về Nghị định QLCL CTXD 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Nguyễn Ngọc Quý       Email:ngocquy@gmail.com
Điện thoại: 0987458781       Địa chỉ: Hà Nội

Kính gửi ban soạn thảo.Tôi có một số ý kiến như sau:

- Hiện nay một số tỉnh áp dụng NĐ15 và TT13 yêu cầu công trình Lập Báo cáo KTKT cấp III (chủ yếu cấp xã như trường học, trạm y tế 1- 3 tầng, giá trị khoảng 3-5 tỷ) cũng qua Sở chuyên nghành thẩm tra là chưa đúng với điều 21 - NĐ 15 (Yêu cầu với công trình thiết kế 2 bước, 3 bước >15 tỷ do UBND tỉnh phê duyệt) gây bất cập và mất nhiều thời gian trình duyệt, ảnh hưởng nhiều đến thời gian thực hiện dự án ( chưa thục hiện theo thông báo 345/TB-VPCP). Do vậy đề nghị Ban soạn thỏa sớm ban hành nội dung theo hướng các công trình cấp III để cấp huyện quản lý là hoàn toàn phù hợp.
Đề ngị Bộ Xây dựng cần rà soát lại Quyết định phân công phân cấp về thầm tra cuả UBND các tỉnh để giảm bớt các bước thủ tục cho chủ đầu tư và đơn vị tư vấn (gây lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc, ....). 
Xin trân trọng cám ơn!

.

Góp ý Dự thảo Thông tư quản lý chất lượng 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Trần Minh Chiến       Email:minhchien1978@gmail.com
Điện thoại: 0905003778       Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam

Cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo do Bộ Xây dựng soạn thảo được đăng tải trên trang điện tử của Bộ Xây dựng (phiên bản ngày 21/10/2014). Tuy nhiên, đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu làm rõ thêm một số nội dung sau:

1. Về phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng giữa chủ đầu tư với ban quản lý dự án hoặc tư vấn quản lý dự án được nêu tại khoản 1, Điều 5 của dự thảo "1. Chủ đầu tư được uỷ quyền cho ban quản lý dự án thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng công trình theo quy định của Nghị định này trong các khâu khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, nghiệm thu và bảo hành công trình...". Nội dung này được hiểu rằng chủ đầu tư có thể uỷ quyền cho ban quản lý dự án phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình, đối với nhiệm vụ thiết kế công trình có tính chất rất quan trọng, ảnh hưởng đến chi phí đầu tư xây dựng, do vậy đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu bỏ nội dung uỷ quyền về phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình cho ban quản lý dự án. 

2. Về thời gian kiểm tra công tác nghiệm thu: Theo khoản 4, Điều 36 của Dự thảo thì "4. Trước 10 ngày làm việc (đối với công trình cấp II, III và cấp IV) hoặc trước 20 ngày làm việc (đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I) so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng, chủ đầu tư phải gửi cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 3 Điều này báo cáo hoàn thành hạng mục công trình hoặc hoàn thành công trình lập cùng danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình". Tuy nhiên, thời gian kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước được nêu tại điểm d, khoản 5, Điều 36 là "d) Kết luận bằng văn bản về các nội dung kiểm tra trong thời hạn 15 ngày làm việc (đối với công trình cấp III và cấp IV) hoặc 30 ngày làm việc (đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II) kể từ khi nhận được hồ sơ quy định tại Khoản 4 Điều này". Vậy thời gian tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước sẽ kết thúc sau ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu, nội dung này đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu điều chỉnh thời gian từ lúc chủ đầu tư gửi hồ sơ hoàn thành công trình đến lúc dự kiến nghiệm thu phải lớn hơn hoặc bằng thời gian cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra công tác nghiệm thu.

3. Về chi phí lập quy trình bảo trì và quy trình vận hành công trình: Theo dự thảo thì nhà thầu tư vấn thiết kế có trách nhiệm lập quy trình bảo trì và quy trình vận hành công trình. Do vậy, đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu đưa chi phí lập quy trình vận hành và lập quy trình bảo trì vào trong chi phí thiết kế của nhà thầu thiết kế (tức giá trị tư vấn thiết kế đã bao gồm chi phí lập quy trình bảo trì và quy trình vận hành công trình) và chi phí thẩm tra, thẩm định thiết kế, dự toán cũng bao gồm chi phí thẩm tra, thẩm định quy trình bảo trì và quy trình vận hành công trình.

          Trên đây là một số nội dung tham gia ý kiến để Bộ Xây dựng nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ ban hành./.

.

Nên thống nhất nội dung giữa các Luật: Xây dựng, Đấu thầu và các Nghị định cho phù hợp và chính xác hơn để dễ thực hiện 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Nguyen Tan Kham       Email:nguyentankham@gmail.com
Điện thoại:       Địa chỉ:

Tại Điều 5 Nghị định nầy nêu: 1. Chủ đầu tư được ủy quyền cho ban quản lý dự án thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng công trình theo quy định của Nghị định này trong các khâu khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, nghiệm thu và bảo hành công trình. Chủ đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của ban quản lý dự án. Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật theo nhiệm vụ và quyền hạn được chủ đầu tư ủy quyền.

2. Trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án, việc ủy quyền của chủ đầu tư cho tư vấn quản lý dự án thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng công trình theo quy định của Nghị định này phải được quy định rõ trong hợp đồng. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện hợp đồng của tư vấn quản lý dự án. Tư vấn quản lý dự án chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về việc thực hiện các cam kết trong hợp đồng.

Và tại Điều 3 Nghị định Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng lại nêu:

1. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì chủ đầu tư là Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được thành lập theo quy định tại Điều 63 Luật Xây dựng hoặc cơ quan, tổ chức được người quyết định đầu tư giao quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật ngân sách nhà nước.

         2. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách thì chủ đầu tư là Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực do tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định thành lập hoặc cơ quan, tổ chức quản lý sử dụng công trình được người quyết định đầu tư giao quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng.

         3. Đối với dự án sử dụng vốn khác thì chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn để đầu tư xây dựng. Trường hợp dự án sử dụng vốn hỗn hợp, các bên góp vốn thỏa thuận về chủ đầu tư.

         4. Đối với dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng BT, BOT, BTO và hợp đồng đối tác công - tư, chủ đầu tư là doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư thành lập theo quy định của pháp luật.

         5. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và người quyết định đầu tư về quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

Vậy đối với Ban quản lý do nhà nước thành lập thì dự án nào là ủy quyền, dự án nào là chủ đầu tư?

Nhiệm vụ thiết kế có được trình phê duyệt không và ai là người phê duyệt?

.

góp ý dự thảo QLCLCTXD 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Nguyễn Văn Tiến       Email:tienxdvp@gmail.com
Điện thoại: 0989245638       Địa chỉ: vĩnh phúc

Kính gửi: Ban soạn thảo nghị định quản lý chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng

Qua nghiên cứu dự thảo nghị định vê quản lý chất lượng công trình xây dựng tôi xin tham gia ý kiến một số vấn đề như sau:

1. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công của 3 nghị định chưa thống nhất (Nghị định về QLDA; Nghị định về QLCLCT xây dựng; Nghị định về quản lý chi phí ĐTXD);

Theo tôi còn phải nói rõ đối với dự án cần phải thẩm định, dự án nào thẩm tra và tư vấn phải có chứng chỉ hành nghề thì một số cán bộ cơ quan quản lý nhà nước có cần có chứng chỉ hành nghề không?

2. Tại điều 43 của nghị định này tôi có một số ý kiến như sau:

- Khi dự án đã được cơ quan quản lý nhà nước có chuyên môn kiểm tra từ chủ trương đầu tư đến công tác quản lý đơn vị tư vấn, thẩm định dự án; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công rồi thì không lên kiểm tra nghiệm thu để tránh lãng phí thời gian, chi phí của nhà nước, mà có khi còn sinh ra tiêu cực mà trách nhiệm này lên đẩy cho chủ đầu tư, nếu làm sai chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

- Nếu việc nghiệm thu của này là bắt buộc thì theo tôi không nên có chi phí kiểm tra nghiệm thu vì cán bộ nhà nước đã ăn lương là phải làm việc còn nếu có chi phí cho công tác kiểm tra nghiệm thu thì theo tôi để chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn vị tư vấn kiểu như làm “chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng như luật cũ”

- Tại mục c khoản 2 điều này có đề cập đến phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện kiểm tra nghiệm thu đối với công trình cấp 3 trở xuống tôi thấy chưa hợp lý vì: Đối với các tỉnh hầu hết là công trình cấp 3 ( công trình cấp 2 chỉ đếm được trên đầu ngón tay) mặt khác cơ quan chuyên môn cấp huyện cán bộ trình độ yếu, số lượng ít lại quản lý nhiều mảng đô thị, giao thông, công nghiệp, thương mại.....chuyên môn về xây dựng không thể bằng các Ban QLDA lên không thể kiểm tra công tác nghiệm thu được, mong Ban soạn thảo cân nhắc.

3. Về công tác thẩm định thiết kế: Theo tôi công tác này nên để chủ đầu tư giao cho các đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm tra sau đó Ban trình phê duyệt đối với giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công hoặc lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. vì cơ quan chuyên môn đã thẩm định chủ trương đầu tư và thiết kế cơ sở rồi thì cần phân cấp đối với chủ đầu tư là Ban QLDA chuyên ngành hoặc Ban QLDA khu vực.

Trên đây là một số ý kiến tham gia với Ban soạn thảo nghị định.Xin cám ơn các đồng chí!

.

Góp ý Dự thảo Thông tư quản lý chất lượng 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Trần Minh Chiến       Email:minhchien1978@gmail.com
Điện thoại: 0905003778       Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam

1. Khoản 3, Điều 29 của dự thảo "3. Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng chỉ định tổ chức, cá nhân tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng theo quy định tại Khoản 4 Điều 82 Luật Xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo bằng văn bản tới chủ đầu tư để thực hiện việc hợp đồng thẩm tra. Chủ đầu tư gửi báo cáo kết quả thẩm tra tới cơ quan chuyên môn về xây dựng quy định tại các Điều 83 Luật Xây dựng để làm cơ sở cho việc thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng"

Góp ý:

            - Đề nghị làm rõ nội dung "cơ quan chuyên môn về xây dựng chỉ định tổ chức, cá nhân tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng theo quy định tại Khoản 4 Điều 82 Luật Xây dựng" Tuy nhiên, tại Khoản 4 Điều 82 Luật Xây dựng lại có 02 trường hợp là cơ 1) cơ quan chuyên môn về xây dựng mời tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định, 2) yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tổ chức, cá nhân để thẩm tra. Vậy, cơ quan chuyên môn về xây dựng chỉ định trong trường hợp nào? cần được làm rõ trong Dự thảo.

            - Đề nghị bỏ tà cáo trước cụm từ Điều 82 Luật Xây dựng và cần làm rõ hơn các nội dung chưa rõ như sau:

            + Một số chủ đầu tư sẽ cho rằng đơn vị tư vấn là cơ quan chuyên môn chỉ định, nên chủ đầu tư không phải theo dõi quá trình thẩm tra của đơn vị tư vấn và không cần báo cáo về kết quả thẩm tra tới cơ quan chuyên môn về xây dựng nữa mà cơ quan chuyên môn về xây dựng tự theo dõi và có văn bản cuối cùng sau khi có báo cáo thẩm tra của đơn vị tư vấn (do cơ quan chuyên môn về xây dựng lựa chọn). Các chủ đầu tư hiễu như vậy sẽ trái với quy định về hợp đồng, vì sau khi cơ quan chuyên môn về xây dựng lựa chọn tư vấn thẩm tra thì chủ đầu tư phải ký kết hợp đồng, quản lý hợp đồng (tức phải quản lý, nghiệm thu...) do vậy, chủ đầu tư phải xác nhận rằng tư vấn thẩm tra đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng hay chưa để báo cáo cơ quan chuyên môn về xây dựng có ý kiến cuối cùng về kết quả thẩm tra. Nội dung này kiến nghị điều chỉnh, làm rõ hơn để các chủ đầu tư thực hiện

            + Ví dụ: Sau khi cơ quan chuyên môn về xây dựng có thông báo bằng văn bản đến chủ đầu tư và nhà thầu có đủ năng lực, có nhu cầu thẩm tra thiết kế để chủ đầu tư và nhà thầu ký kết hợp đồng thực hiện công tác thẩm tra như trên. Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi và quản lý quá trình thẩm tra của nhà thầu tư vấn (thông qua hợp đồng thẩm tra) và có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về xây dựng về kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn sau khi nhà thầu tư vấn kết thúc quá trình thẩm tra để cơ quan chuyên môn về xây dựng tổng hợp, có ý kiến cuối cùng.

            2. Đề nghị bổ sung thêm và Điều 29 trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng và tổ chức tư vấn cùng thẩm tra. Hiện tại, Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng có đưa ra trường hợp này và mức phí cụ thể nhưng Dự tahor Nghị định chưa có chi tiết trường hợp này.

            3. Về thời gian thẩm định: Cần làm rõ trong trường hợp chỉ định đơn vị tư vấn thẩm tra thì thời gian thẩm định nêu trên đã bao gồm thời gian thẩm tra của đơn vị tư vấn hay chưa. Đề nghị nghiên cứu thời gian thẩm định là chung nhất cho tất cả các trường hợp để đảm bảo không gây áp lực cho cơ quan chuyên môn (ví dụ: Đối với công trình 01 thiết kế một bước và nhà ở riêng lẻ thì thời gian cho cơ quan chuyên môn có văn bản lựa chọn tư vấn thẩm tra và nghiên cứu kết quả thẩm tra để có văn bản cuối cùng chỉ 05 ngày là quá ngắn, 02 ngày thẩm định - 15 ngày thẩm tra = 05 ngày)

.