Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng

Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn

2014-10-13 00:00:00.0

Để hoàn chỉnh dự thảo trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và Bạn đọc trong, ngoài nước tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư Liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng.

Đề nghị các Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp và Bạn đọc điền nội dung tham gia góp ý kiến của mình vào khung lấy ý kiến dưới đây.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn hoặc gửi bằng văn bản về Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Xây dựng – 37 Lê Đại Hành – Hà Nội trước ngày 12/12/2014.

Toàn văn Dự thảo Quí cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.
 

Vụ Tổ chức cán bộ
 


Tài liệu đính kèm
[Tải file đính kèm]

Các góp ý, hiến kế của bạn đọc                                                                                  In góp ý

Góp ý chức năng của phòng chuyên môn cấp huyện 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Phạm Trọng Cường       Email:ptcuong84@gmail.com
Điện thoại: 0989720655       Địa chỉ: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Thạnh - Long An

1. Cơ bản thống nhất với nội dung của dự thảo.

2. Góp ý nghiên cứu chức năng của phòng chuyên môn cấp huyện, quy định tại điều 5 của Dự thảo:

Tại Khoản 11 Điều 5 Dự thảo quy định: Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; tổng hợp tình hình đăng ký, chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn cấp huyện.

Lý do xem xét: Chính phủ ban hành Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 "Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai"; Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 “Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Trong đó quy định cơ quan tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi chung là giấy chứng nhận) là Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký đất đai. Bên cạnh đó, việc phôi cấp giấy chứng nhận do cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường quản lý.

Như vậy, việc Phòng chuyên môn cấp huyện có chức năng giúp UBND cấp huyện tổ chức thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng không phù hợp với Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Thông tư 23/2014/TT-BTNMT.

Theo tôi có thể nghiên cứu điều chỉnh nội dung này như sau:

11. Đại diện theo ủy quyền của UBND cấp huyện phối hợp thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.

.

Góp ý chức năng của phòng chuyên môn cấp huyện 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Phạm Trọng Cường       Email:ptcuong84@gmail.com
Điện thoại: 0989720655       Địa chỉ: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Thạnh - Long An

1. Cơ bản thống nhất với nội dung của dự thảo.

2. Góp ý nghiên cứu chức năng của phòng chuyên môn cấp huyện, quy định tại điều 5 của Dự thảo:

Tại Khoản 11 Điều 5 Dự thảo quy định: Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; tổng hợp tình hình đăng ký, chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn cấp huyện.

Lý do xem xét: Chính phủ ban hành Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 "Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai"; Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 “Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Trong đó quy định cơ quan tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi chung là giấy chứng nhận) là Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký đất đai. Bên cạnh đó, việc phôi cấp giấy chứng nhận do cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường quản lý.

Như vậy, việc Phòng chuyên môn cấp huyện có chức năng giúp UBND cấp huyện tổ chức thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng không phù hợp với Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Thông tư 23/2014/TT-BTNMT.

Theo tôi có thể nghiên cứu điều chỉnh nội dung này như sau:

11. Đại diện theo ủy quyền của UBND cấp huyện phối hợp thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.

.

góp ý dự thảo 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Nguyễn Văn Tiến       Email:tienxdvp@gmail.com
Điện thoại: 0989245638       Địa chỉ: vĩnh phúc

Góp ý Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng:

Tôi chỉ xin có ý kiến về cơ quan chuyên môn của cấp sở và cấp huyện như sau:

- Cần bổ sung thêm Ban QLDA của Sở Xây dựng và Ban QLDA của huyện vào làm đơn vị sự nghiệp cấp I thuộc Sở và thuộc UBND huyện với lý do:

+ Ban QLDA đó là một cơ quan chuyên ngành, tập hợp những cán bộ có chuyên môn cao và đầy đủ các chuyên ngành để quản lý các dự án trên địa bàn.

+ Nếu nói ở cấp huyện thì Phòng Công thương hay tài chính hiện nay chuyên môn quá thấp, trình độ, số lượng, chất lượng thực sự không đáp ứng được vì toàn con ông cháu cha, hầu hết chuyên môn chung cấp và tại chức hoặc không có chuyên môn liên quan đến xây dựng do vậy không đáp ứng được nhu cầu quản lý chất lượng công trình xây dựng.

+ Theo tôi cần quy định thêm cơ cấu của Ban QLDA cấp Sở và Huyện: Ban QLDA này phải làm chủ đầu tư toàn bộ các dự án trên địa bàn để nâng cao chất lượng quản lý. Quy định các Ban QLDA là đơn vị sự nghiệp cấp I, tự chủ về tài chính nhằm thu hút được cán bộ có chuyên môn cao bởi vì theo tôi đuợc biết đối với các Ban QLDA cấp huyện hiện nay phần lớn là cán bộ hợp đồng ăn lương 1.0 và không được tăng lương; Số người được biên chế cực ít thế thì làm sao thu hút được cán bộ có chuyên môn do vậy nếu Ban hoạt động tự thu chi thì vẫn có thể tăng bậc lương cho cán bộ nhờ nguồn thu từ chi Ban QLDA và các loại tư vấn khác để chi trả lương mà không cần dùng lương ngân sách chi thường xuyên.

Xin cám ơn!

.

Tiếp nhận và quản lý hồ sơ công bố hợp quy 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Lê Thị Mai       Email:mai_gia79@yahoo.com
Điện thoại: 0912473466       Địa chỉ: Phòng VLXD, Sở XD Hoà Bình

Tôi có một số ý kiến bổ sung vào dự thảo như file đính kèm xin gửi Ban biên tập :

1. Về cơ bản nhất trí với nội dung của bản dự thảo.

2. Bổ sung vào khoản 1 điều Điều 2 nội dung sau:

1.23. Tiếp nhận đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Xây dựng ban hành và các quy chuẩn kỹ thuật địa phương liên quan đến các lĩnh vực được phân công quản lý. Thực hiện việc quản lý hồ sơ và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Lý do:

- Tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ  quy định “Khi công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phải đăng ký bản công bố hợp quy tại sở chuyên ngành tương ứng tại địa phương nơi tổ chức, cá nhân đó đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh”;

- Tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP có nêu “Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có trách nhiệm thông báo công khai về các sở chuyên ngành tương ứng tại địa phương tiếp nhận bản công bố hợp quy trên trang tin điện tử (website) của mình và trên phương tiện thông tin đại chúng”.

- Điểm đ khoản 1 Điều 23 Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định Bộ Xây dựng thực hiện việc xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho các lĩnh vực: Công trình xây dựng dân dụng, nhà ở và công sở; Vật liệu xây dựng…

.

Góp ý thông tư hướng dẫn chức năng nhiệm vụ Sở Xây dựng 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Phạm Quốc Anh       Email:pqa1969@yahoo.com
Điện thoại: 0912098676       Địa chỉ: Đồng hới-Quảng Bình

Góp ý Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng:

Tại khoản 2.3 của Điều 3-Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, đề nghị bổ sung thêm Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Lý do:

-Trước đây, theo Luật xây dựng 2003 và quy định của Bộ Xây dựng, các Ban QL dự án ĐTXD trực thuộc các Sở (Xây dựng, Giao thông, NN và PTNT.....) và cấp huyện phải chuyển đổi theo mô hình doanh nghiệp. Trong thực tế, việc chuyển đổi gặp nhiều vướng mắc và tại nhiều địa phương, nhiều Sở vẫn tồn tại các Ban QLDA như Sở GTVT có các Ban QLDA công trình giao thông, Ban QLDA các công trình giao thôn nông thôn II; Sở NN và PTNT có Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNN; Sở Xây dựng có Ban QLDA ĐTXD....;trong đó Ban QLDA ĐTXD tồn tại nhưng không có trong cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng theo quy định của Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ.

-Qua thực tiễn hoạt động xây dựng cho thấy, mặc dù Luật trước đây không cho phép sự tồn tại của các ban QLDA chuyên ngành hay khu vực nhưng sự tồn tại trên thực tế của nó cho đến nay là hợp lý, vì vậy, Luật xây dựng mới đã quy định việc thành lập các ban QLDA chuyên ngành và khu vực để quản lý các dự án có nguồn vốn ngân sách.

-Để tận dụng điều kiện năng lực đã có của các Ban QLDA tại các Sở xây dựng và Sở xây dựng chuyên ngành; tránh tăng thêm tổ chức, biên chế; tăng thêm đầu mối đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, đề nghị trong Thông tư  nên quy định bổ sung thêm Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở xây dựng.

 

 

.

Bo sung diem 1.11 Ve vat lieu xay dung 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Nguyen Truong Tam       Email:Nguyentruongtam3@gmail.com
Điện thoại: 0912987368       Địa chỉ: So Xay dung Thanh Hoa

Người góp ý: Nguyễn Trường Tam;

Trưởng phòng quản lý VLXD Sở XD Thanh Hóa;

ĐT: 0912987368

Kính gửi: Bộ Xây dựng

 

Tôi xin trân trọng cảm ơn Bộ Xây dựng đã xây dựng dự thảo “ Thông tư Liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn ”

Tôi xin góp ý vào dự thảo như sau:

 

Căn cứ Điều 45 Luật Xây dựng 2014 quy định Cơ quan quản lý quy hoạch sẽ là cơ quan chủ trì giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng;

Vì vậy, Đề nghị Bộ Xây dựng bổ sung chứ năng này vào các mục như mục 1.11 Về vật liệu xây dựng, sau phần a) hoặc b) bổ sung thêm câu: Chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan giới thiệu địa điểm đầu tư thăm dò, khai thác khoáng sản làm VLXD, sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

.