Tin hoạt động
 
Xác định cấp công trình và cơ quan chuyên môn thẩm định TKBVTC – dự toán xây dựng thuộc dự án Tu bổ, tôn tạo Di tích địa đạo Long Phước
12/25/18 10:18 AM

Bộ Xây dựng đã có công văn 247/BXD-HĐXD gửi Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc xác định cấp công trình và cơ quan chuyên môn thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng thuộc dự án Tu bổ, tôn tạo Di tích địa đạo Long Phước. 

thành phố Bà Rịa, Dự án đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất chủ trương tại công văn số 3952/BVHTTDL-DSVH ngày 04/10/2016, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt chủ trương tại công văn số 337/HĐND-VP ngày 13/9/2017 và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt dự án tại Quyết định số 3091/QĐ-UBND ngày 27/10/2017. Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, có diện tích 52.395m2, tổng mức đầu tư 92,8 tỷ đồng, trong đó dự án chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, các hạng mục đầu tư xây dựng là tu bổ phục hồi một số tuyến địa đạo bị sập, xây dựng hệ thống kỹ thuật, nhà truyền thống,…

Theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, trường hợp các công trình thuộc dự án không có tên và không có loại phù hợp với loại công trình trong Phụ lục 1 thì xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu tại Phụ lục 2.

Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định thiết kế thi công và dự toán xây dựng của dự án theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 24 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 247/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_247-BXD-HDXD_20122018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE