Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Báo cáo số liệu về nhà ở xã hội tại khu vực đô thị
8/21/18 4:00 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2096/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo số liệu về nhà ở xã hội tại khu vực đô thị. 

Ngày 25/01/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 03/CT- TTg về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, chỉ rõ chính quyền địa phương là cấp quyết định sự thành công của chương trình phát triển nhà ở xã hội; đồng thời giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, bổ sung các cơ chế, chính sách để thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và khả năng chi trả của từng đối tượng; có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hàng năm hoặc đột xuất tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương báo cáo một số nội dung cụ thể như sau:

Nhu cầu về nhà ở xã hội cho các đối tượng có thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp đến năm 2020; các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị các giải pháp đặc thù nhằm triển khai có hiệu quả chương trình phát triển nhà ở xã hội.

Tổng hợp số liệu về việc triển khai thực hiện các dự án phát triển nhà ở xã hội theo biểu mẫu tại Phụ lục 1 và 2 đính kèm công văn này.

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 10/9/2018.

(Mọi chi tiết xin liên hệ: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành — Hà Nội, điện thoại: 0975521569, email: thanhnga. ktqd64@gmail. com).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2096/BXD-QLN. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2096-BXD-QLN_20082018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE