Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Báo cáo tình hình thực hiện Đề án 1961 giai đoạn 2016-2018 và kế hoạch triển khai 2019-2020
10/29/18 10:39 AM

Ngày 29/10/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 2687/BXD-TCCB gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình thực hiện Đề án 1961 giai đoạn 2016-2018 và kế hoạch triển khai 2019-2020. 

Căn cứ Quyết định số 1961/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010 - 2015” (gọi tắt là Đề án 1961). Theo đó, tại Điểm đ Khoản 2, Điều 2 của Quyết định có quy định: "Ủy Ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng, triển khai kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp về quản lý xây dựng và phát triển đô thị của địa phương theo thẩm quyền".

Ngày 08/01/2016, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 143/VPCP-KTN về việc kéo dài thời gian thực hiện của Đề án 1961 đến năm 2020. Để thực hiện đánh giá giữa kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ làm cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thực Đề án 1961 giai đoạn 2019-2020 có hiệu quả, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương gửi báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án 1961 giai đoạn 2016-2018 và kế hoạch triển khai giai đoạn 2019-2020 theo quy định tại Điểm đ Khoản 2, Điều 2 của Quyết định số 1961/QĐ-TTg nói trên với các nội dung như sau:

1. Báo cáo tổng hợp kết quả đào tạo bồi dưỡng Đề án 1961 giai đoạn 2016-2018 bao gồm:

Số lượng lớp; số lượng học viên đã tổ chức đào tạo bồi dưỡng; nhóm đối tượng học viên; Thống kê kinh phí đào tạo bồi dưỡng các lớp sử dụng ngân sách địa phương theo Đề án 1961.

Đánh giá của địa phương về hiệu quả việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ đã qua đào tạo, bồi dưỡng các chương trình của Đề án 1961.

Nêu những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai Đề án giai đoạn này.

(Mẫu nội dung báo cáo đính kèm)

2. Tổng hợp đánh giá nhu cầu và đề xuất kế hoạch đào tạo bồi dưỡng giai đoạn 2019-2020:

Thống kê số lượng đội ngũ cán bộ đương nhiệm và quy hoạch tương ứng với các đối tượng đào tạo của Đề án và làm rõ số lượng cán bộ cần đào tạo mới, đào tạo lại nhằm hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 có 100% các bộ lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp được đào tạo bồi dưỡng theo các chương trình của Đề án 1961.

Đăng ký kế hoạch tổ chức các lớp trong các năm 2019-2020 bao gồm các lớp sử dụng ngân sách trung ương và các lớp sử dụng ngân sách địa phương

Đề xuất những vấn đề trọng tâm cần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ ở địa phương về quản lý xây dựng và phát triển đô thị.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố sớm hoàn thành và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 05/11/2018.

Mọi thông tin liên hệ với đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Tổ trưởng Tổ thư ký ban chỉ đạo Đề án 1961. Số ĐT: 0986.526.111;

Email:trung kien@amc.edu.vn; Fax: 024.38546319;


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2687/BXD-TCCB. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2687-BXD-TCCB_29102018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE