Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn về chi phí mượn đất tạm, bồi thường hoa màu, tài sản trên đất để thi công trong dự toán xây dựng công trình
5/17/19 4:58 PM

Ngày 17/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1162/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án lưới điện thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về việc hướng dẫn về chi phí mượn đất tạm, bồi thường hoa màu, tài sản trên đất để thi công trong dự toán xây dựng công trình.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ các chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Nội dung của tổng mức đầu tư xây dựng gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư (nếu có), chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác và chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và trượt giá. Việc xác định các chi phí này hiện nay thực hiện theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản có liên quan.

Theo nội dung đề nghị hướng dẫn của Ban Quản lý dự án lưới điện tại văn bản số 1696/BDALĐ-KTKT: Chi phí mượn đất tạm, bồi thường hoa màu, tài sản trên đất để phục vụ thi công công trình có thể coi là một chi phí thuộc các chi phí thực hiện công việc khác trong chi phí khác” của tổng mức đầu tư xây dựng công trình. Việc lập dự toán đối với khoản mục công việc này căn cứ vào nội dung công việc, khối lượng, đơn giá... phù hợp với các quy định hiện hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1162/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1162-BXD-KTXD_17052019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE