Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc phân cấp công trình xây dựng
6/19/19 2:15 PM

Ngày 19/6/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 20/BXD-GĐ hướng dẫn Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc phân cấp công trình của Dự án phát triển cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao Hoà Lạc.

1. Đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được quyết định đầu tư trước ngày Thông tư số 03/2016/TT-BXD có hiệu lực thi hành thì cấp công trình đó được xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

2. Trường hợp công trình tại mục 1 nêu trên có điều chỉnh thiết kế xây dựng sau ngày Thông tư số 03/2016/TT-BXD có hiệu lực:

a) Việc điều chỉnh thiết kế xây dựng không làm thay đổi về quy mô công suất, quy mô kết cấu quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD thì cấp của công trình được xác định như đã nêu tại mục 1 của Văn bản này.

b) Việc điều chỉnh thiết kế xây dựng làm thay đổi về quy mô công suất, quy mô kết cấu thì cấp công trình được xác định theo quy định của Thông tư số 03/2016/TT-BXD.

3. Trong trường hợp loại, cấp của công trình tại mục 1 nêu trên không thể xác định được theo quy định của pháp luật tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: việc áp dụng cấp công trình trong quản lý các hoạt động xây dựng ở thời điểm hiện tại cần căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 20/BXD-GĐ.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_20-BXD-GD_19062019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE