Tin cải cách hành chính
 
Ban hành Quy chế về việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính
6/18/19 2:05 PM

Ngày 14/6/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 529/QĐ-BXD ban hành Quy chế về việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính. Quy chế gồm 10 Chương và 30 Điều.

Quy chế này quy định về việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là TTHC) của  Bộ Xây dựng.

Nội dung kiểm soát TTHC bao gồm: Ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC hàng năm của Bộ; Kiểm soát quy định TTHC trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (sau đây viết tắt là VBQPPL); Công bố, công khai TTHC; Vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; Rà soát, đánh giá TTHC; Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; Tổng hợp, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC.

Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị, cán bộ, công chức thuộc Bộ Xây dựng và các tổ chức, cá nhân liên quan đến thực hiện các hoạt động thuộc nội dung kiểm soát TTHC quy định tại khoản 1 Điều này.

Về nguyên tắc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính: Đảm bảo mục tiêu cải cách hành chính, cải cách TTHC của Chính phủ;

Thực hiện kiểm soát TTHC từ giai đoạn đề nghị xây dựng VBQPPL, dự án, dự thảo VBQPPL và trong quá trình tổ chức thực hiện VBQPPL;

Kịp thời đề xuất bãi bỏ TTHC không phù hợp; bổ sung TTHC cần thiết đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; đảm bảo quy định TTHC minh bạch, cụ thể, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí của tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC và cơ quan giải quyết TTHC.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành: Quyết định số 468/QĐ-BXD ngày 06/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính của Bộ Xây dựng; Khoản 4 Điều 29 và Điều 30 Quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 898/QĐ-BXD ngày 09/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Khoản 1.3 Điều 2 của Quyết định số 987/QĐ-BXD ngày 25/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 529/QĐ-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE