Tin cải cách hành chính
 
Quận Long Biên: Đẩy mạnh CCHC, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ và hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử
6/20/19 11:17 AM

Thực hiện Chương trình 02-CTr/QU của Quận ủy Long Biên về “Đẩy mạnh CCHC, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ CB, CC, VC theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử quận, phường”, đến nay, các nhiệm vụ của Chương trình được triển khai bài bản, đồng bộ, thống nhất trong cả 2 khối Đảng, đoàn thể và chính quyền từ quận tới cơ sở.

Thực hiện Chương trình 02-CTr/QU, đến nay, tổ chức bộ máy các đơn vị quận Long Biên được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối và tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành. Hoạt động kiểm tra, giám sát được thực hiện nề nếp, bài bản, tạo sự chuyển biến về nhận thức trách nhiệm của CBCCVC trong thực thi công vụ. Năm 2018, UBND Quận đã tiến hành 4 đợt kiểm tra công vụ (108 cuộc kiểm tra) đối với 14/14 phường và các phòng, ban, đơn vị thuộc Quận; phê bình và hạ mức xếp loại hàng tháng đối với 35 lượt CBCC, người lao động khối phòng, ban, đơn vị trực thuộc quận; Khối phường hạ mức xếp loại 145 lượt CBCC, người lao động; xử lý kỷ luật đối với 02 cán bộ, công chức do vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng. Cùng với đó, đã biểu dương, khen thưởng 1.733 lượt CBCCVC, người lao động, với tổng số tiền 926 triệu đồng. 

Đáng chú ý, Long Biên đã tổ chức kiểm tra, sát hạch cán bộ diện Ban Thường vụ Quận uỷ quản lý (năm thứ 2) đối với các chức danh: Trưởng, Phó các ban Đảng; Trưởng, phó các đoàn thể quận; Trưởng, phó phòng, ban, đơn vị thuộc UBND quận; Phó ban chuyên trách HĐND quận; Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy phường; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND phường; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường.

Quận cũng duy trì hiệu quả các mô hình Cơ quan điện tử quận, phường; mô hình Trường học điện tử; nâng cao yêu cầu và tổ chức triển khai 02 mô hình “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC thân thiện, gần dân” và “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc UBND quận và UBND các phường”. Mô hình trường học điện tử được mở rộng: Năm học 2017 - 2018, có 13 trường đạt mô hình trường học điện tử. Năm 2018 - 2019, tiếp tục triển khai mô hình trường học điện tử thêm 03 trường, nâng tổng số lên 16 trường; triển khai đầu tư hệ thống camera cho các trường tiểu học trên địa bàn Quận với tổng số tiền là 15,5 tỷ đồng.

Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC dịch vụ công mức độ 3,4 tới từng công dân đến thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa Quận, phường được đẩy mạnh. Theo đó, năm 2018, số lượng người dân tiếp cận với các TTHC sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 tăng cao, lượng hồ sơ sử dụng dịch vụ công mức độ 4 (nhận kết quả tại nhà) tăng 37,08% so với năm 2017. Kết quả giải quyết TTHC sớm hẹn đạt tỷ lệ cao: Cấp quận giải quyết sớm trước hạn 3.697/7.043 hồ sơ, đạt tỷ lệ 55,53%; cấp phường giải quyết sớm trước hạn 48.756/60.931 hồ sơ, đạt tỷ lệ 80,02%.

Về cải cách TTHC, UBND Quận đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận TN&TKQ quận và phường theo hướng hiện đại, bằng các giải pháp cụ thể. Năm 2018, tổng số TTHC cấp quận và phường là 381 TTHC (cấp Quận: 221 TTHC, cấp phường: 113 TTHC và 47 TTHC liên thông cả quận và phường). Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Theo đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được triển khai thực hiện đối với 13 TTHC cấp quận và 13 TTHC cấp phường. Năm 2018: Cấp quận: Tiếp nhận tổng số 8.394 hồ sơ (trong đó 7.474 hồ sơ trực tuyến của Thành phố, 100% nhập trực tuyến; 1.871 hồ sơ triển khai ngành dọc, 49,17% hồ sơ nhập trực tuyến) Hồ sơ dịch vụ công mức độ 4 (nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích) đối với 02 TTHC lĩnh vực Tư pháp cấp Quận và phường là 831 hồ sơ, tăng tăng 37,08% so với năm 2017 (năm 2017: Tỷ lệ công dân sử dụng DVC mức 4 là 3,78%; năm 2018: Tỷ lệ công dân sử dụng DVC mức 4 là 40,86). Cấp phường tiếp nhận tổng số 14.875 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ nộp trực tuyến đạt 100%; cấp phường tiếp nhận 38 hồ sơ, tăng so với năm 2018, tỷ lệ nộp trực tuyến đạt 100%.

Kết quả, năm 2018, cấp Quận tiếp nhận và chuyển xử lý 14.817 hồ sơ TTHC (trong đó 7.474 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến); giải quyết 14.271 hồ sơ đạt tỷ lệ 96,3%; tỷ hệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt 100%. Cấp phường tiếp nhận và xử lý 82.412 hồ sơ (trong đó 14.875 hồ sơ dịch vụ công mức độ 3,4); đã giải quyết 82.026 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,53%; tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 100%.

Trong thời gian tới, quận Long Biên sẽ tiếp tục nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện CCHC tại cơ quan đơn vị. Duy trì phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đảm bảo nguyên tắc “Điều hành theo quy chế, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình” và “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”; duy trì nề nếp việc kiểm soát, đánh giá kết quả thực hiện kết luận, văn bản chỉ đạo giao việc của Thành phố và của Lãnh đạo Quận.

Đồng thời, tổ chức có hiệu quả các buổi tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC. Thường xuyên thực hiện kiểm soát TTHC; Tổ chức thực hiện hiệu quả dịch vụ công mức độ 3,4 và việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Định kỳ 6 tháng/lần, lãnh đạo UBND Quận và lãnh đạo UBND các phường tổ chức đối thoại, xin ý kiến nhân dân về công tác cải cách TTHC, giải quyết TTHC. Ngoài ra, điều chỉnh Mô hình “Bộ phận TN&TKQ thân thiện, gần dân” tại UBND Quận và UBND các phường theo đúng quy định; Triển khai kịp thời, thống nhất việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại bộ phận Một cửa quận, phường. Tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả phần mềm một cửa dùng chung 3 cấp của Thành phố.


Theo Hà Nội portal


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE