Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
 
Báo cáo kết quả thực hiện SXKD, đầu tư năm 2016 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2017; Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016 và kế hoạch sắp xếp năm 2017; Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Tổng Công ty Sông Đà
9/27/17 11:03 AM

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về việc công bố thông tin cúa Doanh nghiệp Nhà nước, Tổng Công ty Sông Đà báo cáo các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả thực hiện SXKD, đầu tư năm 2016 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2017 (Chi tiết tại Phụ lục số 01).

- Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016 và kế hoạch sắp xếp năm 2017 (Chi tiết tại Phụ lục số 02).

- Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (Chi tiết tại Phụ lục số 03).


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_456-TCT-CLDT_28032017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE