Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
 

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam thực hiện công bố Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 theo nội dung file đính kèm.

 

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam thực hiện công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2017 như nội dung tệp đính kèm.

 

Nội dung chi tiết Báo cáo tài chính Quý II năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam xem tại tệp đính kèm.

 

Nội dung chi tiết Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 2016 - 2020 của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam xem tệp đính kèm.

 

Nội dung chi tiết Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam xem tại tệp đính kèm.

 

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị.

 

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về việc công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước, Tổng Công ty Sông Đà báo cáo các nội dung sau:

 

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị.

 

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về việc công bố thông tin cúa Doanh nghiệp Nhà nước, Tổng Công ty Sông Đà báo cáo các nội dung sau:

 

Tổng Công ty Sông Đà thực hiện công bố Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện SXKD 03 năm (2014-2016) và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 theo nội dung tệp đính kèm.

    Trang   ‹‹ Trước 3 4 5 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE