Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
 

Thông báo đã chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng với Kiểm soát viên và Người đại diện năm 2016 của các Tổng công ty là công ty TNHH MTV thuộc Bộ Xây dựng và các Tổng công ty là công ty cổ phần có vốn góp của Bộ Xây dựng.

 

Ngày 24/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 44/QĐ-BXD về việc Phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm chủ sở hữu năm 2017.

 

Ngày 07/10/2016, Bộ Xây dựng đã có công văn số 2192/BXD-QLDN thông báo và mời các nhà đầu tư quan tâm, mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược sau khi cổ phần hóa các Công ty mẹ - Tổng công ty: Sông Đà, IDICO, HUD, VICEM.

 

Nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP (sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất) xem chi tiết tại tệp đính kèm.

 

Thông báo đã chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng với Kiểm soát viên và Người đại diện của các Tổng công ty là công ty TNHH MTV thuộc Bộ Xây dựng và các Tổng công ty là công ty cổ phần có vốn góp của Bộ Xây dựng.

 

Ngày 18/6/2015, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 718/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên và Người đại diện tại doanh nghiệp.

    Trang   ‹‹ Trước 5

LIÊN KẾT WEBSITE