Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
 

Ngày 21/8/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 866/QĐ-BXD về việc phê duyệt tiêu chí, trình tự lựa chọn, phương thức bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược khi thực hiện phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO).

 

Ngày 21/8/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 865/QĐ-BXD về việc bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO).

 

Ngày 21/8/2017, Bộ Xây dựng đã có Thông báo số 1941/TB-BCĐ về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đốii với Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) khi cổ phần hóa.

 

Ngày 31/3/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 697/BXD-QLDN về việc triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về sắp xếp đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu đến năm 2020.

 

Bộ Xây dựng công bố danh sách các Doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng:

 

Thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 17/3/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch và lộ trình thoái vốn Nhà nước tại các Tổng công ty do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu.

 

Ngày 17/3/2017, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 147/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc sắp xếp đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu, giai đoạn 2011 - 2016, nhiệm vụ đến năm 2020.

 

Ngày 10/3/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn số 501/BXD-KHTC gửi các Tổng công ty - TNHH MTV thuộc Bộ; Người đại diện vốn nhà nước tại các Tổng công ty - CTCP về việc nâng cao công tác quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

 

Thông báo đã chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng với Kiểm soát viên và Người đại diện năm 2016 của các Tổng công ty là công ty TNHH MTV thuộc Bộ Xây dựng và các Tổng công ty là công ty cổ phần có vốn góp của Bộ Xây dựng.

 

Ngày 24/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 44/QĐ-BXD về việc Phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm chủ sở hữu năm 2017.

    Trang   ‹‹ Trước 5 6 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE