Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN

Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 24/2019 (12/31/19 5:00 PM)

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

- Thông tư quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

LIÊN KẾT WEBSITE