Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN

Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 13/2017 (7/18/17 3:24 PM)

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quốc hội ban hành Nghị quyết số 45/2017/QH14 về việc Thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 – 2016”

- Bộ Xây dựng ban hành Quyết định Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình. 

LIÊN KẾT WEBSITE