Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Báo cáo thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí - THTK, CLP năm 2017
1/25/18 3:00 PM

Ngày 24/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 12/BXD-KHTC gửi các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng về việc báo cáo thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí (THTK,CLP) năm 2017. 

Để đảm bảo thời hạn tổng hợp báo cáo theo quy định của Luật THTK,CLP, Bộ Xây dựng đề nghị các Tổng công ty nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Thực hiện tổng kết, đánh giá kết quả THTK,CLP năm 2017 của đơn vị.

2. Lập báo cáo kết quả thực hiện Luật THTK,CLP năm 2017 đảm bảo đầy đủ các nội dung, biểu mẫu quy định tại Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật THTK,CLP; đánh giá phân tích bằng số liệu cụ thể, so sánh với kết quả thực hiện của năm 2016 và những năm trước theo từng lĩnh vực quy định tại Luật THTK,CLP.

Một số yêu cầu cụ thể:

2.1 Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ:

Báo cáo đánh giá rõ về kết quả THTK,CLP trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc và công tác quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực, địa bàn góp phần THTK,CLP, gồm:

- Công tác tham mưu trong chỉ đạo, điều hành phát triển KT -XH và xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, định mức, chế độ.

- Công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa công nghệ quản lý, sắp xếp, tinh giản biên chế; quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động; quản lý khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài sản công; thực hiện chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia; quản lý nợ công; sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;

- Tình hình, kết quả thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, gây lãng phí thuộc chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý. Đề nghị nêu rõ về các vụ việc, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Luật THTK,CLP, gây lãng phí đã được phát hiện và tình hình, kết quả xử lý, khắc phục.

- Những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác THTK,CLP tại đơn vị, ý kiến đề xuất, kiến nghị về thực hiện Luật THTK,CLP.

2.2 Đối với các Tổng công ty nhà nước:

- Báo cáo đánh giá về kết quả, hiệu quả sản xuất, kinh doanh năm 2017, thành tích, kết quả đạt được về THTK,CLP trong quản lý vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành,… Kết quả công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm Luật THTK,CLP gây lãng phí trong doanh nghiệp. Trong đó nêu rõ những vụ việc, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Luật THTK,CLP, gây lãng phí đã được phát hiện và tình hình, kết quả xử lý, khắc phục vi phạm, lãng phí. Những khó khăn, vướng mắc trong công tác THTK, CLP tại doanh nghiệp và đề xuất, kiến nghị (nếu có).

- Báo cáo về việc khắc phục tồn tại, hạn chế , yếu kém trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước đã được báo chí đưa tin, phản ánh trong năm 2017.

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng, Vụ Kế hoạch - Tài chính trước ngày 05/02/2018 và gửi bản mềm vào email: chinguyenkim7677@yahoo.com.vn.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 12/BXD-KHTC. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_12-BXD-KHTC_24012018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE