Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Phước
1/16/18 3:28 PM

Bộ Xây dựng vừa có văn bản 94/BXD-QLN gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước, trả lời cử tri phản ánh theo Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ thì dự án phát triển nhà ở, nhà ở xã hội do Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với các cơ quan và địa phương liên quan tham mưu trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án phát triển nhà ở. Tương tự, căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ và Thông tư số 20/2013/TT-BXD ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng thì đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh thì Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với các cơ quan và địa phương liên quan tham mưu trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, Luật Đầu tư năm 2014 lại mâu thuẫn với các nội dung trên khi quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì nhận hồ sơ giải quyết thủ tục đầu tư, tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi những quy định trên cho thống nhất giữa Luật Nhà ở và Luật Đầu tư để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, năm 2014, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư và Luật Nhà ở, trong nội dung của hai Luật này đã quy định về thẩm quyền, trình tự thủ tục quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư kinh doanh (bao gồm cả dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị) và các quy định trong hai Luật này không có gì mâu thuẫn, kể cả quy định về đầu mối tiếp nhận hồ sơ để thực hiện thủ tục quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án, cụ thể như sau:

Tại khoản 2 Điều 170 Luật Nhà ở 2014 đã quy định: “Đối với dự án xây dựng nhà ở khác thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật đầu tư. Đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư thì phải thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Chính phủ”.

Như vậy, trình tự, thủ tục quyết định đầu tư các dự án đầu tư phải tuân thủ Luật Đầu tư và do Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị đầu mối tiếp nhận hồ sơ. Tuy nhiên, đối với trường hợp doanh nghiệp đã có đất ở và được chỉ định làm chủ đầu tư dự án theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở 2014 thì thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 4, 5, 6 Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở. Riêng trường hợp này thì Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng là đơn vị đầu mối tiếp nhận hồ sơ dự án và chủ trì thẩm định dự án theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị được Chính phủ ban hành năm 2013 cũng có quy định về trình tự, thủ tục và đầu mối nhận hồ sơ. Tuy nhiên, căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 156 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn. Do vậy, trình tự, thủ tục quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị phải thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Nhà ở 2014 như đã nêu ở trên.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 94/BXD-QLN.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE