Nội dung Văn bản pháp quy

BỘ TÀI CHÍNH

___________

Số: 88/2012/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2012

 

THÔNG TƯ

Về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

_____________________

 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ- CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá, Nghị định 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124 /2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư về khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này khung giá tiêu thụ nước  sạch sinh hoạt.

Điều 2. Căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT  ngày 15/5/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương quyết định mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt cụ thể phù hợp với quy định tại Điều 1, Thông tư này.

Điều 3. Thông tư  này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/7/2012 và thay thế Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các phó TTCP;

- Văn phòng TW Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng BCĐTW về phòng chống tham nhũng;

- Viện KSNDTC; Toà án NDTC;

- Các Bộ: Xây dựng; NN&PTNT

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Kiểm toán nhà nước

- Sở TC, XD, NNPTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Hội Cấp thoát nước Việt Nam;

- Các doanh nghiệp SXKD nước sạch;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Công báo; Website Chính phủ; Website Bộ TC;

- Các đơn vị thuộc Bộ: QLN&TCĐN, TCDN, ĐT, HCSN, PC;

- Lưu: VT (2), Cục QLG (10b)

Số văn bản 88
Ký hiệu văn bản 2012/TT-BTC
Ngày ban hành 28/5/2012
Ngày có hiệu lực 11/7/2012
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Trần Văn Hiếu
Trích yếu Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/05/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt
Cơ quan ban hành Bộ, ngành khác
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Tệp đính kèm: TT 88_2012_BTC.doc