Nội dung Văn bản pháp quy

BỘ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 29 /2009/TT-BXD
 
 

             Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2009

 
THÔNG T­­Ư
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

 
 
 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 
QUY ĐỊNH:
 

Điều 1. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng, mã số QCVN 02:2009/BXD, thay thế cho các phụ lục: 2.1; 2.2; 2.3; 2.5; 2.6; 2.8; 2.12 thuộc Tập III, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2009.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 
 

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng, Thanh tra XD;
- Công báo;
- Website CP, Website Bộ Xây dựng;
- L­ưu VP, KHCN&MT.
 
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
Đã ký
 
Cao Lại Quang
 
 
Số văn bản 29
Ký hiệu văn bản 2009/TT-BXD
Ngày ban hành 14/8/2009
Ngày có hiệu lực 1/10/2009
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Cao Lại Quang
Trích yếu Thông tư 29/2009/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng, mã số QCVN 02:2009/BXD, thay thế cho các phụ lục: 2.1; 2.2; 2.3; 2.5; 2.6; 2.8; 2.12 thuộc Tập III, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Quy chuẩn - Tiêu chuẩn