Nội dung Văn bản pháp quy

 
 
BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 31/2009/TT-BXD
 
 
             Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2009
 
 
 
THÔNG TƯ
Ban hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn

  

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng,

 
QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành ktừ ngày 25/10/2009.           

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:        

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);
- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng thí điểm nông thôn mới;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;                         
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Kiến trúc Quy hoạch TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh;
- Các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng, Thanh tra XD;
- Công báo, Website của Chính phủ, Website của Bộ Xây dựng;
- Lưu: VP, PC, KHCN&MT.
 
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
Đã ký
 
 
 
 
Cao Lại Quang

 

 

Số văn bản 31
Ký hiệu văn bản 2009/TT-BXD
Ngày ban hành 10/9/2009
Ngày có hiệu lực 25/10/2009
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Cao Lại Quang
Trích yếu Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10/09/2009 của Bộ Xây dựng Ban hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Tệp đính kèm: 29675.doc