Quyết định công bố
 
Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Bộ Xây dựng
1/2/18 1:14 PM

Ngày 28/12/2017, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã ký Quyết định 1294/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Bộ Xây dựng

Mục đích của Kế hoạch nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; xử lý dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính và cập nhật, công khai kết quả xử lý trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của Bộ; kịp thời khen thưởng những cơ quan, cá nhân, đơn vị làm tốt và xử lý nghiêm khắc những cơ quan, cá nhân, đơn vị không thực hiện đúng theo quy định hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong phục vụ nhân dân;

Kịp thời rà soát, đánh giá chi phí tuân thủ TTHC và đối thoại với doanh nghiệp và người dân về cơ chế, chính sách để kịp thời loại bỏ những TTHC đang là rào cản trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân;

Đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông về cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung vào giới thiệu những kết quả đơn giản hóa TTHC; biểu dương những mô hình mới, những cách làm hay, điển hình tiên tiến trong tổ chức thực hiện giải quyết TTHC cũng như phản ánh về những TTHC còn rườm rà, phức tạp; nghiêm khắc kiểm điểm, xử lý theo quy định những đơn vị, cá nhân thực hiện không tốt, gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC và cải cách TTHC.

Nội dung công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 bao gồm 8 nội dung sau:

1. Tham gia ý kiến về nội dung quy định TTHC tại đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

2. Thống kê, công bố, cập nhật và công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC đảm bảo kịp thời, chính xác và niêm yết TTHC tại trụ sở giải quyết TTHC.

3. Rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

4. Tổ chức triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ.

5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính và vận hành, khai thác hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

6. Tham gia tập huấn nghiệp vụ do Cục Kiểm soát thủ tục hành chính- Văn phòng Chính phủ tổ chức; Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại một số đơn vị thuộc Bộ.

7. Tham mưu tổ chức kiểm tra việc thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị có liên quan đến TTHC trực thuộc Bộ.

8. Tổng hợp, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn liên quan chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện với Lãnh đạo Bộ.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1294/QĐ-BXD.
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE