Quyết định công bố
 
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
8/23/18 3:14 PM

Ngày 22/8/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1156/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng công bố 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 01 nội dung thủ tục hành chính bị bãi bỏ tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2018 và bãi bỏ nội dung về:“Trường hợp sau khi được Bộ Xây dựng công nhận mà cơ sở đào tạo có đề xuất thay đổi bổ sung địa điểm hoặc thay đổi, bổ sung giảng viên tham gia đào tạo” tại Quyết định số 837/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1156/QĐ-BXD.
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE