Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Lập dự toán ngân sách nhà nước vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2019 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm (2019-2021)
6/19/18 2:05 PM

Ngày 18/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 119/BXD-KHTC gửi các đơn vị dự toán, các Vụ chức năng trực thuộc Bộ về việc lập dự toán ngân sách nhà nước vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2019 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm (2019-2021). 

Theo đó, căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật và Nghị định; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 8/6/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2022;

Căn cứ các văn bản hướng dẫn xây dựng dự toán hiện hành, Bộ Xây dựng hướng dẫn các đơn vị dự toán, các Vụ chức năng trực thuộc Bộ lập dự toán ngân sách nhà nước đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài năm 2019 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm (2019-2021) theo nội dung đính kèm và biểu mẫu tại https://drive.google.com/file/d/1G8noc_XG5B7qO7vpOBltFU7RI4M5w6dM/view

Yêu cầu các đơn vị dự toán, các Vụ chức năng trực thuộc Bộ căn cứ các nội dung hướng dẫn nêu trên khẩn trương gửi số liệu và hồ sơ tài liệu có liên quan đến công tác lập dự toán ngân sách nhà nước đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài năm 2019 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm (2019-2021) về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 25/6/2018; đồng thời gửi văn bản điện tử về địa chỉ: vietnga@moc.gov.vn hoặc hongnhungst@gmail.com (trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ trực tiếp đ/c Phó Phòng Tổng hợp Nguyễn Hồng Nhung 091 685 0720).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 119/BXD-KHTC. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(119.rar) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE