Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Triển khai Quyết định số 162/QĐ-TTG ngày 31/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ
8/16/18 4:19 PM

Ngày 15/8/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 2018/BXD-KHTC gửi các Cục, Vụ chức năng, đơn vị trực thuộc Bộ về việc triển khai Quyết định số 162/QĐ-TTG ngày 31/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 162/QĐ-TTg ngày 31/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý; đồng thời để có cơ sở thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu đối với các nhiệm vụ thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định nêu trên, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị:

1. Nghiên cứu cho ý kiến về bản dự thảo phân công nhiệm vụ để triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 162/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Rà soát các văn bản liên quan đến các định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

3. Đối với các nhiệm vụ liên quan đến công tác quy hoạch: Đề nghị các đơn vị rà soát, đối chiếu với Luật Quy hoạch mới được ban hành để cho ý kiến về cơ sở pháp lý và sự cần thiết sau khi Luật Quy hoạch có hiệu lực.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)


Yêu cầu các đơn vị khẩn trương có ý kiến bằng văn bản về các nội dung nêu trên; gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 20/8/2018.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2018/BXD-KHTC.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2018-BXD-KHTC_15082018.doc) Tải về
(Phu luc kem theo cong van 2018 BXD-KHTC.xls) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE