Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Tổng kết việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở
9/26/18 3:40 PM

Ngày 30/8/2018, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 2462/VPCP-CN thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, theo đó, giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng kết việc thực hiện Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở (gọi tắt là QĐ 118), Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118 và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg (gọi tắt là QĐ 20) ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở (gọi tắt là QĐ 117) tránh tình trạng lợi dụng chính sách, thu lợi bất chính, làm thất thu lớn ngân sách nhà nước. 

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nội dung này, ngày 25/9/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 2380/BXD-QLN đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan của địa phương rà soát, báo cáo việc thực hiện các QĐ 118, QĐ 20, QĐ 117 trên địa bàn với một số nội dung cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện các Quyết định nêu trên (theo biểu mẫu gửi kèm).

2. Đánh giá tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong qua trình thực hiện.

3. Kiến nghị của địa phương.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 10/10/2018.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2380/BXD-QLN. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(2380.rar) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE