Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 167/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
11/13/18 10:00 AM

Ngày 13/11/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 252/BXD-KHTC gửi Các Tổng công ty - TNHH MTV thuộc Bộ Xây dựng; Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tổng công ty cổ phần có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 167/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. 

Theo đó, để có đầy đủ thông tin đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 167/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 13343/BTC-QLCS ngày 30/10/2018, Bộ Xây dựng yêu cầu Hội đồng thành viên, Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tổng công ty thực hiện một số nội dung như sau:

1. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP trong thời gian qua, nêu rõ những kết quả đã đạt được, khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị. Trong đó, tập trung vào các nội dung chính: (i) Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; (ii) Quy trình thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất; (iii) Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý nhà, đất; (iv) Về xử lý chuyển tiếp;…

2. Cập nhật kết quả thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Quyết định: số 80/2001/QĐ-TTg, số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ lũy kế đến ngày 31/10/2018 của Công ty mẹ Tổng công ty và các công ty con do Công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ theo Phụ lục số 01a, Phụ lục số 01b (đính kèm).

Báo cáo đánh giá và kết quả cập nhật việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Phụ lục số 01a, Phụ lục số 01b gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch -Tài chính) trước ngày 22/11/2018, đồng thời gửi bản mềm vào email vukhtc.moc@gmail.com đúng thời hạn để Bộ Xây dựng kịp thời tổng hợp, báo cáo theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 252/BXD-KHTC. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(252.rar) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE