Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Rà soát, đôn đốc triển khai, nghiệm thu thanh lý và thanh quyết toán các nhiệm vụ, dự án, đề tài bảo vệ môi trường thuộc nguồn vốn SNMT và SNKHCN
12/7/18 3:22 PM

Ngày 07/12/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 849/BXD-KHCN gửi các đơn vị liên quan về việc rà soát, đôn đốc triển khai, nghiệm thu thanh lý và thanh quyết toán các nhiệm vụ, dự án, đề tài bảo vệ môi trường thuộc nguồn vốn SNMT và SNKHCN. 

Thực hiện Quy chế quản lý các nhiệm vụ, đề tài, dự án khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường và sự nghiệp kinh tế do Bộ Xây dựng quản lý được ban hành tại Quyết định số 315/QĐ-BXD ngày 01/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị đã ký hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ, dự án, đề tài bảo vệ môi trường thuộc nguồn vốn Sự nghiệp Môi trường và Sự nghiệp Khoa học Công nghệ với Bộ Xây dựng như sau:

1. Rà soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ, dự án, đề tài bảo vệ môi trường đã ký với Bộ Xây dựng có thời gian thực hiện kết thúc từ năm 2018 trở về trước và báo cáo bằng văn bản gửi về Bộ Xây dựng (đầu mối là Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường) trước ngày 15/12/2018.

2. Đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành, đề nghị khẩn trương hoàn thành và nghiệp thu cấp cơ sở trước ngày 20/12/2018, sau đó gửi kết quả về Bộ Xây dựng để đề nghị nghiệm thu cấp Bộ trước ngày 23/12/2018.

3. Đối với các nhiệm vụ, dự án đã được thẩm định, đề nghị hoàn thành sớm và gửi sản phẩm về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trước ngày 15/12/2018.

4. Báo cáo bằng văn bản về tình hình giải ngân các nhiệm vụ, dự án, đề tài bảo vệ môi trường và gửi về Bộ Xây dựng (đầu mối là Vụ Kế hoạch – Tài chính, sao chuyển cho Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường để biết). Đối với các nhiệm vụ đã được nghiệm thu, đề nghị lập báo cáo quyết toán kinh phí với Vụ Kế hoạch – Tài chính trước ngày 31/12/2018.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 849/BXD-KHCN. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_849-BXD-KHCN_07122018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE