Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019
2/28/19 5:09 PM

Ngày 28/02/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 153/BXD-TCCB gửi các cơ quan, đợn vị trực thuộc Bộ về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019.

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020. Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm năm 2018 như sau:

1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, đặc biệt là truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

- Tập trung thực hiện các hoạt động truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực, trong đó ưu tiên lĩnh vực chính trị nhằm hướng tới Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2025.

- Tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ cho toàn thể nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11/2019 đến ngày 15/12/2019 (có văn bản hướng dẫn riêng). Quan tâm chú trọng tổ chức các hoạt động tại vùng sâu, vùng xa, các công trình xây dựng, khu công nghiệp có nhiều lao động nữ.

2. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, nhằm tạo động lực cho phụ nữ phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa và lòng nhân ái.

3. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; lồng ghép giới trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và đến năm 2020; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nữ phát huy năng lực và phát triển trên mọi lĩnh vực công tác.

4. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

- Nghiên cứu rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan đến vấn đề bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia hoạch định các chính sách vĩ mô, góp phần cải thiện điều kiện sống và làm việc, nâng cao sức khỏe và phát huy trí tuệ, năng lực của phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đảm bảo sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

- Tổ chức tập huấn kiến thức giới, bình đẳng giới và kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong hoạch định và thực thi chính sách cho cán bộ quản lý nhà nước về bình đẳng giới, thanh tra, pháp chế, phóng viên, biên tập viên, thành viên ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp.

5. Tiếp tục kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chương trình hành động của Chính phủ, của Bộ Xây dựng và các cơ quan, đơn vị.

6. Tổ chức triển khai có  hiệu quả các Chương trình, Đề án về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các chương trình, đề án về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; trong đó cần tập trung nâng cao năng lực và xây dựng, phát triển các mô hình về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện của cơ quan, đơn vị và chủ động đề xuất các giải pháp thực hiện.

- Tổ chức thanh tra, xử lý vi phạm về bình đẳng giới thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý.

- Nâng cao hiệu quả các cơ chế, chính sách, hoạt động hỗ trợ phụ nữ.

7. Tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

8. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Quan tâm bố trí, sử dụng cán bộ nữ nhằm nâng cao tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể.

9. Tăng cường công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới.

10. Đẩy mạnh xã hội hóa, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện hướng dẫn trên và gửi Báo cáo sơ kết công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ 6 tháng đầu năm 2019 về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/6/2019, gửi Báo cáo tổng kết công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019 trước ngày 15/12/2019 (tính theo dấu công văn đến).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 153/BXD-TCCB.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_153-BXD-TCCB_28022019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE