Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Xây dựng
3/8/19 4:41 PM

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Xây dựng tại Quyết định 149/QĐ-BXD ngày 08/3/2019.

Theo quy chế này, đối tượng áp dụng là các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Bộ; các tổ chức, cá nhân có liên quan trong các hoạt động đối ngoại của Bộ Xây dựng.

Vụ Hợp tác quốc tế có trách nhiệm giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ theo quy định của pháp luật và Quy chế này; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế.

Sau khi có quyết định cử đi công tác nước ngoài, Vụ Hợp tác quốc tế hoặc cán bộ, công chức được cử đi công tác nước ngoài nhận hộ chiếu từ Vụ Tổ chức cán bộ để tiến hành làm thủ tục xin visa và các công việc khác có liên quan. Sau khi đi công tác nước ngoài về, cán bộ, công chức phải nộp lại hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ cho Vụ Tổ chức cán bộ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1473/QĐ-BXD ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại của Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Quyết định 149/QĐ-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE